Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia każde przedszkole prowadzące żywienie zbiorowe podlega obowiązkowi zatwierdzenia działalności przez terenowo właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w rozdziale II art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. W tym celu osoba chcąca prowadzić taką działalność musi złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o stwierdzenie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie przygotowywania posiłków i zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej. Wymagania te określone są w załączniku II cytowanego powyżej rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Złożenie wniosku

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć wówczas, gdy przedszkole jest w pełni gotowe do rozpoczęcia działalności. Jedynie w przypadku przedszkola, w którym będzie prowadzone żywienie dzieci, wniosek należy złożyć do sanepidu co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Wówczas pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udają się do takiej placówki celem jej odbioru. Sprawdzają oni zgodność wyposażenia obiektu z dostarczoną dokumentacją. Podczas odbioru sanitarnego inwestor powinien przedstawić kontrolerom książeczki sanitarno-epidemiologiczne wszystkich pracowników oraz zaświadczenia, że zostali oni przeszkoleni w zakresie dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej. Szkolenia w tym zakresie prowadzą odpłatnie prywatne firmy. Jeśli nie ma żadnych uchybień, właściciel przedszkola do 30 dni od inspekcji otrzymuje w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zezwolenie na rozpoczęcie działalności.

Catering w przedszkolu

Podejmując decyzję o wprowadzeniu żywienia cateringowego dla małych dzieci, również konieczne jest zwrócenie uwagi na to, czy firma dostarczająca posiłki spełnia wymagania sanitarno-higieniczne, ale również czy uwzględnia specyfikę żywienia przeznaczonego dla małych dzieci pod względem wartości odżywczej, odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, z ograniczaniem substancji dodatkowych i barwników, o zmniejszonej zawartości soli. Zakład, który dostarczałby obiady, powinien specjalizować się w żywieniu dzieci.

Ponadto bardzo istotne jest zapewnienie właściwych, higienicznych warunków przewożenia posiłków oraz ich porcjowania w taki sposób, aby temperatura porcji podawanej dzieciom była właściwa - porcjowanie posiłków musi odbywać się w tzw. strefie czynności czystych.

Konieczne jest również zapewnienie oddzielnego pomieszczenia, przeznaczonego do higienicznego zmywania i wyparzania naczyń stołowych - strefa czynności brudnych. W placówce należy zapewnić też odpowiednią liczbę naczyń stołowych dla dzieci - naczynia jednorazowego użytku nie są wskazane ze względów bezpieczeństwa.