Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat. Wyjątki mają dotyczyć gruntów przeznaczonych na inne cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania, ziemi położonej w specjalnych strefach ekonomicznych, domów z niezbędnymi gruntami i lokali mieszkalnych, działek do 1 ha.

Nabywcami ziemi mają być zasadniczo tylko rolnicy, wyjątek będą stanowić osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Zasady te nie będą dotyczyły dziedziczenia. Zgodnie z projektem, rolnik indywidualny, to osoba mająca kwalifikacje rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne do 300 hektarów i mieszka w danej gminie co najmniej od 5 lat.

Podstawową formą użytkowania państwowych gruntów ma być wieloletnia dzierżawa. Dzierżawcy gruntów będzie przysługiwało prawo pierwokupu, takie prawo będzie miała też Agencja Nieruchomości Rolnych. Projektowana ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 r. - wtedy stracą moc przepisy znowelizowanej w sierpniu ub. roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Reklama

Podczas styczniowych konsultacji projektu padły opinie ze strony organizacji i związków rolników, że projekt nadmiernie ogranicza obrót ziemią i może naruszać konstytucję, a ograniczenie spekulacyjnego obrotu ziemią rolną - zasadniczy cel projektu, może być osiągnięty bez tak dalekiego ograniczenia praw jej właścicieli. Zdaniem resortu rolnictwa propozycje są adekwatne do aktualnej sytuacji w obrocie gruntami i zgodne z konstytucją.

Reklama

Rząd rozpatrzy również projekt noweli ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, który wydłuża termin przekazywania szefowi Urzędu do spraw Cudzoziemców informacji na temat tego, czy wjazd cudzoziemca na terytorium RP może być zagrożeniem dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, co zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa.

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Rady UE z września 2015 roku. Zgodnie z nią, w ramach unijnych programów relokacji uchodźców, w latach 2016-2017 do krajów UE ma trafić 160 tys. osób z terytoriów Grecji oraz Włoch. To do tych krajów napłynęła większość spośród ponad miliona migrantów, którzy przybyli do Europy w 2015 roku. Polska w ciągu dwóch lat ma przyjąć ok. 7 tys. osób, z czego maksymalnie 400 w tym roku.

Zgodnie z projektem z 7 do 45 dni wydłużyć ma się termin przewidziany na przekazanie przez komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie "dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego". Termin ten - według projektu - mógłby być przedłużony o kolejne 14 dni w szczególnej sytuacji.

Ponadto ministrowie mają zająć się projektem ustawy o efektywności energetycznej. Jego celem jest pełne wdrożenie unijnej dyrektywy, zgodnie z którą państwa członkowskie muszą osiągnąć do 2020 roku określony poziom oszczędności energii. Najważniejsze punkty projektowanej ustawy dotyczą podwyższenia sprawności wytwarzania energii, ograniczenia strat w przesyle oraz zmniejszenia zużycia energii. Administracja publiczna ma odgrywać najważniejszą rolę, jej budynki zostaną zobligowane do wykazania oszczędności w użytkowaniu energii na poziomie minimum 1 proc. w ciągu roku.

Rada Ministrów zajmie się również projektem noweli ustawy o publicznej służbie krwi dostosowującym polskie prawo do przepisów unijnych dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak tych regulacji.

W projekcie likwidowane są przepisy pozwalające na oddawanie krwi przez osoby małoletnie, powyżej trzynastu lat. Zgodnie z projektem dawcą krwi może zostać osoba nieletnia powyżej 17 roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (np. występowanie antygenów rzadkich grup krwi). Resort zdrowia zaznacza, że grupa nieletnich dawców krwi, których dotyczy ten przepis, jest nieliczna i wynosi ok. 50-60 osób rocznie.

Ponadto zgodnie z projektem jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (np. regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa) będą prowadziły system teleinformatyczny e-krew, zawierający informację o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup krwi oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. Będą tam zbierane m.in. informacje o dacie urodzenia i płci dawcy oraz o dacie ostatniego pobrania.