Minął ponad rok od wejścia w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.; dalej: u.p.k.), która wprowadziła wiele zasadniczych zmian, m.in. w zakresie zawierania z konsumentami umów na odległość.
Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy stanął przed niełatwym wyzwaniem dostosowania dotychczas stosowanych procedur do nowych przepisów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. rozpocznie kontrole, których celem będzie sprawdzenie, jak przedsiębiorcy w praktyce poradzili sobie z wdrożeniem obowiązujących od 25 grudnia 2014 r. regulacji (patrz rozmowa na s. C30).
Reklama
Niestety – jak wynika z obserwacji ekspertów i samego UOKiK – wiele e-sklepów albo do tej pory nie dokonało odpowiednich zmian, albo zrobiło to nieprawidłowo. Często się bowiem zapomina, że nie wystarczy jedynie zmiana regulaminu, ale konieczna jest kompleksowa weryfikacja i modyfikacja całej strony internetowej służącej do prowadzenia sprzedaży na odległość. W efekcie nierzadko informacje kierowane przez sprzedawców sklepu internetowego do konsumentów są niejasne lub wręcz wewnętrznie sprzeczne, a wiele regulaminów zawiera błędy, co naraża przedsiębiorców nie tylko na wynikające z kodeksu wykroczeń kary grzywny, lecz także na postępowanie prowadzone przez prezesa UOKiK. Jego wynikiem może być dotkliwa kara finansowa w wysokości co do zasady do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary oraz trudne do oszacowania straty wizerunkowe związane z umieszczeniem danych przedsiębiorcy w ogólnie dostępnych rejestrach UOKiK.

Reklama
W związku z planowanymi kontrolami nadszedł ostatni moment na upewnienie się, że przedsiębiorcy swoją działalnością nie łamią przepisów.
Poradnik kierujemy przede wszystkim do tych sprzedawców, którzy przystąpili już do wprowadzania odpowiednich zmian, lecz chcą zweryfikować ich poprawność. Opracowany został na podstawie praktycznych doświadczeń w zakresie tworzenia regulaminów e-sklepów oraz przede wszystkim dostosowywania ich do nowych przepisów. Wskazujemy w nim podstawowe wymogi stawiane przez prawo sklepom internetowym oraz zwracamy uwagę na często popełniane błędy. Przedstawiamy ponadto uproszczony schemat wzorcowej ścieżki zakupowej, którą podąża klient robiący zakupy w e-sklepie, wskazując, jakie elementy powinna ona zawierać. Zamieszczony wzór może stać się przydatnym narzędziem, pomagającym wychwycić ewentualne braki na stronie każdego sklepu.