Spis wierzytelności, aby odpowiadał wymogom prawa, musi być sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu

Obowiązujące od 1 stycznia tego roku rozporządzenie ministra sprawiedliwości określiło nowe wzory spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Spis musi zawierać m.in.:

 • liczbę porządkową
 • dane identyfikujące wierzyciela
 • sumę wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem
 • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności
 • informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku
 • informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia
 • informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego (chodzi o: po pierwsze - wierzytelność współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela jako wierzytelność warunkową, która nie uprawnia do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli; po drugie - o sytuację, gdy wierzyciel nie ma prawa głosu na podstawie wierzytelności, którą nabył w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego; po trzecie - art. 116 określa sytuacje, kiedy wierzyciel nie ma prawa głosu w sprawach dotyczących układu)
 • uzasadnienie (wskazanie stanu faktycznego, z którego wynika wierzytelność, oraz wskazanie dokumentów jej dotyczących)
 • oświadczenie dłużnika o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116
 • dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela - umieszcza się także informację, czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem
 • sumę wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, a jeżeli w spisie wierzytelności jest uwzględniony podział wierzycieli na grupy - również sumę wierzytelności dla każdej grupy

Gotowy spis w formie elektronicznej składa się w elektronicznym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości prowadzonym przez ministra sprawiedliwości.

Analogiczne elementy musi zawierać spis wierzytelności spornych, gdzie dodatkowo zwięźle przedstawia się podstawę sporu. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności i wówczas taka wierzytelność staje się sporną (a sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian w spisach). Po obwieszczeniu takiego spisu w Rejestrze uczestnicy postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego mają dwa tygodnie na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do sędziego-komisarza co do umieszczenia lub pominięcia danej wierzytelności w spisie (sprzeciw musi mieć formę pisma procesowego - zawierać uzasadnienie i wskazywać dowody).

Szczegółowe przepisy dotyczące spisu wierzytelności zostały opisane w rozdziale 2 (art. 76-103) ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978 z późn. zm.)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych (Dz.U. 2015 poz. 2206)