Od początku 2016 roku firmom w poważnych tarapatach może pomóc nowy specjalista nazwany ustawowo doradcą restrukturyzacyjnym. Będzie miał szersze kompetencje niż syndyk.

Od 1 stycznia 2016 ustawa o licencji syndyka stała się ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Nowa profesja różni się od zawodu syndyka nie tylko nazwą. Zmieniona ustawa wyposażyła doradcę restrukturyzacyjnego w nieco szersze kompetencje. Będzie on wykonywał czynności syndyka na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Ponadto osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może także wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. A to oznacza że taki doradca, jako osoba fizyczna bądź spółka, będzie mogła - na zasadach komercyjnych - pomagać w restrukturyzacji firmy także pozasądowo poprzez udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

W przypadku gdy sąd, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, prawomocnie orzeknie, że osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego dopuściła się rażącego naruszenia obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka - wówczas Minister cofa takiej osobie licencję doradcy restrukturyzacyjnego (osoba, której cofnięto licencję w tym trybie nie może się o nią ponownie ubiegać przez okres 10 lat).

Ubezpieczenie OC obowiązkowe

Ustawa nałożyła na doradców restrukturyzacyjnych obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności oraz posiadania ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla syndyka i zarządcy waha się od 10 tys. do nawet miliona euro (zależnie od wartości masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy).

Z kolei dla doradcy pełniącego funkcję nadzorcy układu i nadzorcy sądowego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi od 10 do 500 tys. euro (zależnie od wartości masy układowej oraz wartości majątku dłużnika). Jeśli doradca pełni funkcję w dwóch lub więcej postępowaniach - wówczas minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC wyznacza się sumując wartości wszystkich mas (upadłości, układowych, sanacyjnych) oraz wartości majątku dłużników, nad którymi ustanowiono zarząd przymusowy.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem w pierwszym postępowaniu.

Jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Aby zostać doradcą należy uzyskać licencję poprzez zdanie pisemnego egzaminu państwowego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości. We wniosku należy wskazać termin egzaminu oraz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich (albo równorzędnych w państwie UE, EFTA lub w Szwajcarii)
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzamin obejmuje 41 aktów prawa oraz 6 książek stanowiących (zobacz cały wykaz)

Opłata egzaminacyjna w 2016 roku wynosi 1 387,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Na rok 2016 ministerstwo ogłosiło trzy terminy egzaminów: 11 kwietnia, 3 października oraz 5 grudnia (ogłoszenie o terminach).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007 nr 123 poz. 850 z późn. zm.)