Jestem członkiem zarządu sp. z o.o., która jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka komandytowa znajduje się na granicy płynności finansowej. Kto powinien wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości? Czy dobrze mi się wydaje, że cały zarząd spółki komandytowej?
Zasadą jest, że dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem tym jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wówczas przedmiotowy oblig spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.
Reklama
Spółkę komandytową reprezentują zaś komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania podmiotu.
Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt IV CSK 564/14), w przypadku spółki komandytowej, której komplementariuszem jest sp. z o.o., obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości obciąża każdego członka jej zarządu.
W świetle przytoczonego postanowienia SN stanowisko czytelnika nie jest zatem zasadne.
Podstawa prawna
Art. 117 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).
Art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.).