Na skutek luki przedsiębiorcy nie muszą składać sprawozdań o tym, ile takich produktów wprowadzają na polski rynek. I to już za 2015, a także za 2016 rok.
Bałagan legislacyjny dotyczący tej grupy produktów powstał ze względu na przesunięcie terminu utworzenia bazy danych o odpadach (BDO). Miała ona zacząć funkcjonować najpóźniej 23 stycznia 2016 r. Ale już wiadomo, że nie zacznie.
Galimatias z nowelami
Odpowiedniej nowelizacji przepisów w ustawie o odpadach w tym zakresie dokonano przy okazji noweli ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Teraz zgodnie ze zmienionym art. 238 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) otwarcie BDO przewidziano najpóźniej na 24 stycznia 2018 r.
Skoro nie ma jeszcze bazy, to nie miałyby dokąd trafiać odpadowe sprawozdania. To wymusiło wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących sprawozdawczości dla sporej grupy produktów i powstałych z nich śmieci. Teraz zgodnie z art. 237a i 237b ustawy o odpadach - wprowadzonymi powyżej wymienioną nowelizacją - w okresie przejściowym, czyli do czasu utworzenia BDO, trzeba składać sprawozdania m.in. za wprowadzone opakowania, produkty w opakowaniach, baterie czy sprzęt elektryczny. Ale o olejach i preparatach smarowych oraz oponach w przepisach przejściowych zapomniano. W praktyce oznacza to, że obowiązku sprawozdawczego dla przeoczonych grup nie ma!
Ministerstwo Środowiska w wypowiedzi dla nas twierdzi, że sprawozdanie złożyć można. [ramka]
Lepiej złożyć
Nie znaczy to jednak, że nie trzeba dopełnić innych powinności wynikających z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1413 ze zm.). Nadal pozostają obowiązki prowadzenia ewidencji oraz rozliczania się z odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy i ewentualnego uiszczania opłaty produktowej. - Dlatego uważam, że skoro resort środowiska dopuszcza składanie sprawozdań, to warto to zrobić – mówi Joanna Wilczyńska, ekspert firmy Atmoterm SA zajmującej się doradztwem z zakresu zarządzania środowiskiem. - Może się to okazać przydatne w razie kontroli ustalającej np., czy wysokość opłaty produktowej jest właściwa. Przypominamy, że sprawozdania za oleje smarowe i opony przedsiębiorcy składali do tej pory marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę firmy bądź adres zamieszkania właściciela.
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: przedsiębiorca może złożyć sprawozdanie
Zgodnie z art. 10 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przedsiębiorca wprowadzający do obrotu opony lub oleje smarowe i organizacja odzysku są obowiązani do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-d i lit. f oraz pkt 3 lit. a-c ustawy o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Trwają prace nad projektem rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wzoru rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, w którym zostaną określone nowe wzory sprawozdań, w tym sprawozdań w zakresie informacji, o których mowa powyżej. Przewiduje się, że powyższe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Ustawa o odpadach nie przewiduje w okresie przejściowym, do czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, odrębnych sprawozdań w zakresie olejów smarowych i opon, innych niż określone w art. 73 ustawy o odpadach. W związku z powyższym wprowadzający oleje smarowe i opony będzie mógł złożyć sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-d i lit. f oraz pkt 3 lit. a-c ustawy o odpadach na wzorze sprawozdania, który zostanie określony w projektowanym rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wzoru rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Katarzyna Pliszczyńska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska