Jednym z celów Unii Europejskiej jest stworzenie transeuropejskiej sieci transportowej łączącej kontynent między Wschodem i Zachodem oraz Północą i Południem.
Sieć ta zagwarantuje bezpieczniejsze, sprawniejsze i szybsze podróże wszystkimi rodzajami transportu i umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom jak najlepsze wykorzystanie możliwości, które niesie ze sobą pozbawiona granic Unia Europejska. Modernizacja infrastruktury, która obecnie jest czasem nieadekwatna lub w ogóle jej brakuje, zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność najbardziej zrównoważonych rodzajów transportu – transportu kolejowego i wodnego śródlądowego. Jest to dobry argument w chwili, gdy transport odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE.
Jednak realizacja tej wizji wymaga nakładów! Do 2020 r. trzeba będzie zainwestować co najmniej 250 mld euro w najważniejsze i najbardziej przeciążone odcinki infrastruktury. Same krajowe i europejskie środki publiczne nie mogą wystarczyć na zaspokojenie tych potrzeb, zwłaszcza że w ostatnich latach w europejskich gospodarkach brakowało inwestycji, co hamowało ożywienie koniunktury w Europie. W związku z tym przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zaproponował utworzenie nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), aby uruchomić co najmniej 315 mld euro na dodatkowe inwestycje do 2017 r., zwłaszcza w obszarze infrastruktury transportowej. EFIS jest już operacyjny i gotowy na przyjmowanie wniosków w sprawie projektów do wsparcia. Ustanowiono również Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w celu wspierania przygotowywania projektów i ich struktury finansowej.
Ponadto za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” UE przeznaczy do 2020 r. ponad 24 mld euro na projekty w dziedzinie transportu, z czego co najmniej 4,1 mld euro przewidziane jest dla Polski. W czerwcu ubiegłego roku wybraliśmy 276 pierwszych projektów, które otrzymają wsparcie UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Przeznaczyliśmy na przykład 461 mln euro dla Polski na unowocześnienie i modernizację linii kolejowej między Poznaniem a Warszawą. Po jego ukończeniu projekt ten przyczyni się do poprawy jakości usług oraz społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu.
Właśnie ogłaszamy drugie zaproszenie do składania wniosków i jest niezwykle ważne, aby Polska przedstawiła projekty obejmujące pozostałą część swojej krajowej puli środków finansowych. W przeciwnym razie środki nieprzydzielone do końca 2016 r. zostaną udostępnione innym państwom członkowskim. Według wskaźników Komisji jakość i zagęszczenie infrastruktury w Polsce kształtują się poniżej średniej europejskiej. Nie można zaprzepaścić możliwości zniwelowania tej rozbieżności i lepszej integracji Polski z jednolitym rynkiem.
Instrument „Łącząc Europę” nie dotyczy wyłącznie torów kolejowych lub nowych dróg wodnych, lecz podobnie jak każda inwestycja jest również czynnikiem umożliwiającym wzrost gospodarczy i zatrudnienie, co będzie korzystne dla wszystkich Polaków. W tym roku w zaproszeniu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” szczególny nacisk położony jest na innowacje i nowe technologie, aby osiągnąć synergię z innymi priorytetami Komisji, takimi jak jednolity rynek cyfrowy. Polska ma szansę znaleźć się w europejskiej awangardzie innowacyjnych środków transportu. W związku z tym zachęcam wszystkich promotorów projektów transportowych, aby zajrzeli do internetu i dowiedzieli się, jak mogą skorzystać ze wsparcia UE.