Za funkcjonowanie rzecznika finansowego zapłacą instytucje tego sektora. Jednak stawka maksymalna opłat pobieranych od spółdzielczych kas będzie pięć razy większa niż dla banków.
Zgodnie z art. 19 uchwalonej przez Sejm ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym koszty działalności rzecznika i jego biura poniosą podmioty sektora finansowego. Banki wniosą opłatę do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekraczającej 0,0011 proc., SKOK-i zaś do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i stawki nieprzekraczającej 0,0055 proc. Oznacza to, że współczynnik, od którego liczona będzie wysokość wpłat, został ustalony dla kas na pięciokrotnie wyższym poziomie niż dla banków.
Równość względna