Środki finansowe z programów NFOSiGW zawierają mnóstwo błędów formalnych i uchybień popełnianych przez wnioskodawców – informuje Fundusz. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze, a nawet daty przy podpisie dyskwalifikuje z konkursu.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska zdarza się, że wnioskodawcy popełniają dość proste błędy w aplikowaniu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu. Aby poprawić jakość składanych do NFOŚiGW wniosków opublikowano listę najczęściej popełnianych błędów zidentyfikowanych już na etapie oceny formalnej wniosków.

Najczęściej popełniane BŁĘDY FORMALNE przez wnioskodawców

1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest niezgodny z zakresem konkursu.

Reklama

2. Wnioskodawca nie mieści się w katalogu Beneficjentów.

3. Wniosek jest złożony bez zastosowania GWD i na innym niż na obowiązującym formularzu wniosku - Brak wersji elektronicznej wniosku w GWD, tylko wersja papierowa w momencie, gdy wymagane są obie formy.

4. Wniosek w wersji papierowej jest z nadrukiem „Wydruk roboczy”.

5. Dokument jest podpisany przez osobę nieupoważnioną:
- brak dokumentu potwierdzającego osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
- złożono podpis w ePUAP przez osobę bez upoważnienia do reprezentowania Jednostki

6. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze np.:
- zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie
- planu finansowania projektu ze wskazaniem kosztów finansowanych z pożyczki NFOŚiGW
planu wystąpień o środki płatności


7. Błędy w załącznikach:
- brak prawomocnych dokumentów np.: pozwolenia na budowę
- załączniki dotyczą innych podmiotów, niż wnioskodawca

8. Uchybienia w podpisach:
- brak podpisu – jest tylko pieczątka
- brak daty przy podpisie
- brak pieczątki imiennej kierownika jednostki – tylko parafa


9. Forma i intensywność dofinansowania jest niezgodna z konkursem np.: wnioskodawca wnioskuje o 100% dofinansowania w formie dotacji, a może się starać jedynie o pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: Materiały prasowe NFOŚiGW

Oprac. T. J.