Własna firma to szansa na połączenie pracy z pasją. Fundusze Europejskie pomagają sfinansować pierwsze kroki i zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia biznesu.
Przedsiębiorczość ma różne oblicza. Dla jednych własna firma to podjęcie ryzyka wejścia na rynek z nietuzinkowymi, innowacyjnymi pomysłami. Dla innych próba wyjścia z bezrobocia. Jest wiele cech wspólnych dla wszystkich przedsiębiorców, ale i wiele różnic. I nie chodzi tylko o źródło motywacji, ale przede wszystkim o czynniki, które zwiększają szansę na udany start i trwały sukces.
Reklama
Najmniejsze firmy wypracowują dwie trzecie polskiego PKB, tworząc ponad 6 mln miejsc pracy. Każdego roku rejestrowanych jest ponad 300 tys. nowych podmiotów. Polacy znani są z przedsiębiorczości, jednak niektórym w założeniu firmy trzeba pomóc. Dotyczy to przede wszystkim osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz podejmujących największe ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji. Oferowana im pomoc to z jednej strony zastrzyk finansowy na start, z drugiej zaś pakiet wiedzy z zakresu prowadzenia firmy. Pieniądze na wsparcie początkujących przedsiębiorców pochodzą między innymi z Funduszy Europejskich.

Reklama
Szansa na pracę
Własna firma często jest szansą dla osób, które nie mają pracy. O skuteczności „brania spraw w swoje ręce” mieliśmy okazję przekonać się na początku lat 90., kiedy osoby tracące zatrudnienie na skutek przemian ustrojowych masowo zakładały własne firmy, tworząc miejsca pracy dla siebie i innych. Wówczas posiłkowano się głównie oszczędnościami i odprawami. Dziś oszczędności i wsparcie rodziny nadal są głównym źródłem finansowania początków działalności gospodarczej, jednak wybrane grupy dodatkowo będą mogły liczyć na bezzwrotne dotacje i preferencyjne pożyczki. Udzielać ich będą powiatowe urzędy pracy oraz liczne organizacje pozarządowe działające w obszarze rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Dotacja będzie wynosić z reguły 20–40 tysięcy złotych. Do niej udzielane będzie tzw. wsparcie pomostowe, które może polegać na wypłacaniu stałej, comiesięcznej kwoty na pokrycie kosztów, np. ZUS-u.
O dotacje lub pożyczki na założenie firmy będą mogły się starać osoby należące do następujących grup:
● osoby młode, do 30. roku życia;
● osoby powyżej 50. roku życia;
● kobiety;
● osoby z niepełnosprawnościami;
● osoby długotrwale bezrobotne;
● osoby o niskich kwalifikacjach.
W najbliższych latach szczególny nacisk kładziony będzie na wsparcie pierwszej z tych grup, czyli osób do 30. roku życia. W programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój na pomoc takim osobom w rozpoczęciu własnego biznesu lub znalezieniu pracy przewidziane są ponad 2 mld euro.
Środki dla pozostałych grup zarezerwowane są w programach regionalnych.
Młodzi stażem przedsiębiorcy oprócz dotacji i szkoleń mają też do dyspozycji wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w tym inkubatorów przedsiębiorczości. Oferują one m.in. powierzchnię biurową i wsparcie merytoryczne w pierwszym okresie prowadzenia firmy, wynoszącym najczęściej trzy lata.
Więcej na innowacje
Bardziej rozbudowane formy wsparcia przewidziane są dla osób zakładających firmy w oparciu o innowacyjne rozwiązania, związane z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Tutaj od pomysłu i biznesplanu do realizacji prowadzi długa i ryzykowna droga. Opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do wprowadzenia na rynek zupełnie nowych lub znacznie zmodyfikowanych produktów czy usług wymaga znacznie większych nakładów finansowych niż uruchomienie firmy w tradycyjnej branży. Zazwyczaj już w pierwszej fazie konieczne jest korzystanie z zaawansowanego sprzętu badawczego i zaangażowanie co najmniej kilkuosobowego zespołu. Przystąpienie do takich przedsięwzięć z reguły poprzedza badanie rynku, które daje podstawę przypuszczać, że wypracowany produkt znajdzie zbyt, jednak mimo wszystko ryzyko jest tu bardzo duże. Dlatego osoby podejmujące się realizacji innowacyjnych projektów mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale również, a może przede wszystkim, na cały pakiet usług umożliwiających znaczne ograniczenie kosztów pierwszej fazy działania. Do ich dyspozycji są więc inkubatory technologiczne oferujące powierzchnie biurowe, ale również laboratoria i warsztaty techniczne. Ośrodki takie ułatwiają nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Ich zaplecze często też wykorzystywane jest w szerszych projektach, które oprócz zaplecza infrastrukturalnego oferują również opiekę mentorską nad młodymi przedsiębiorcami, pakiety szkoleń oraz dotacje sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych i wsparcie kapitałowe dla najlepiej rokujących pomysłów.
Pieniądze na takie kompleksowe działania wspierające innowacyjny biznes zarezerwowane są w programach regionalnych, programie krajowym Inteligentny Rozwój, a także Polska Wschodnia.
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.