Zgodnie z projektem pomoc finansowa na inwestycje w transport miejski będzie przysługiwała wszystkim miastom wojewódzkim Polski Wschodniej, które zawarły porozumienie z innymi samorządami położonymi na tzw. obszarze funkcjonalnym miasta lub ZIT (zintegrowanych inwestycji terytorialnych). O środki będą mogły się też ubiegać związki lub stowarzyszenia powołane przez te miasta wraz z innymi j.s.t. Dofinansowanie będzie można otrzymać na inwestycje dotyczące wyłącznie transportu zbiorowego, które zostały ujęte w strategii ZIT. Przy czym powinny one być zapisane w miejskich planach gospodarki niskoemisyjnej i być realizowane na obszarze funkcjonalnym miasta lub ZIT. Natomiast o dotacje na inwestycje drogowe z PO PW miasta wojewódzkie będą mogły się ubiegać nie tylko w ramach ZIT czy powołanych przez nie związków i stowarzyszeń z gminami, ale także na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przy czym tego typu pomoc będzie przyznawana na budowę lub przebudowę dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miasta lub na jego obszarze funkcjonalnym.
Reklama
Projekty dotyczące transportu miejskiego będą wybierane przez PARP w trybie konkursowym i poza konkursowym, a te dotyczące dróg – tylko w konkursach.
Pierwszy nabór wniosków w ramach II osi POPW jest planowany w IV kwartale 2015 r. Rozporządzenie wejdzie w życie wcześniej, bo w III kwartale.

Etap legislacyjny

Projekt przekazany do konsultacji