Kilka razy w pobliżu mojego sklepu interweniowała policja i straż miejska w związku z zakłócaniem porządku. W okolicy jest dużo pubów i klubów, gdzie jest sprzedawany alkohol. Burmistrz wszczął postępowanie w sprawie odebrania mi zezwolenia na obrót alkoholem. Czy jest to uzasadnione?
Podstawą cofnięcia zezwolenia może być powtarzające się w miejscu sprzedaży zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Tak wynika z art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.). Aby zezwolenie mogło być cofnięte, muszą być spełnione łącznie warunki określone w powyższym przepisie:
● powtarzające się, co najmniej dwukrotnie w okresie sześciu miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,
● brak powiadomienia organów powołanych do ochrony porządku publicznego przez prowadzącego punkt sprzedaży.
Jednym z warunków cofnięcia zezwolenia jest wykazanie formalnego związku przyczynowego pomiędzy faktem zakłócenia porządku publicznego, który musi wystąpić w miejscu sprzedaży albo najbliższej okolicy, a sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt. Związek taki istnieje w sytuacji, gdy zostanie wykazane, że gdyby nie sprzedaż napojów alkoholowych, to nie doszłoby do zakłócenia porządku publicznego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 1690/13).
Kwestia ta była przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Opolu w wyroku z 13 stycznia 2011 r. (sygn. akt II SA/Op 652/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, że sam fakt podejmowania – zarówno przez firmę ochrony, jak i przez straż miejską oraz policję – interwencji w sklepie bądź najbliższej jego okolicy wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu nie jest jednoznaczny z tym, że zakłócanie przez te osoby porządku publicznego było związane ze sprzedażą alkoholu przez ten sklep. Bez wykazania stosownymi dowodami takiego związku zdarzenia te nie stanowią o zaistnieniu warunku z art. 18 ust. 10 pkt 3 u.w.t.p.a.
Podobnie wypowiedział się także poznański WSA w wyroku z 29 września 2011 r. (sygn. akt IV SA/Po 719/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że niezbędnym elementem zastosowania sankcji cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wykazanie związku przyczynowego między zakłócaniem porządku publicznego i sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę. Brak takiego związku wyklucza możliwość cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu z powodu zakłócania porządku publicznego.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).