Zarządy Alior Banku i Meritum Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia. Realizacja połączenia, które zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, zależy m.in. od zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i decyzji akcjonariuszy, podał bank.

"Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz banku, jako spółki przejmującej. W wyniku połączenia bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum, a Meritum zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby banku" - czytamy w komunikacie.

Bank po połączeniu będzie działał pod nazwą "Alior Bank Spółka Akcyjna".

Alior Bank (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Meritum (spółki przejmowanej). Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego banku.

"Realizacja połączenia uzależniona będzie od: uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie; podjęcia przez walne gromadzenie banku oraz walne zgromadzenie Meritum uchwał dotyczących połączenia, w szczególności uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia" - czytamy także.

Zarząd Alior Bank wyznaczył wartość aktywów netto Alior Banku na dzień 31 marca 2015 roku wycenianych na podstawie nieaudytowanego bilansu na 3 295 mln zł, zaś zarząd Meritum Bank wyznaczył wartość aktywów tego banku na 285, 81 mln zł zł.

W lutym br. Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.