Nowe programy unijne ruszają. Porady na ich temat można uzyskać w punktach informacyjnych i na portalu.
Pieniądze z Unii to obecnie gorący temat. Na lata 2014–2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro. Będą one rozdzielane na różnorodne projekty poprzez programy operacyjne – 16 regionalnych i pięć krajowych:
● Infrastruktura i Środowisko,
● Inteligentny Rozwój,
● Wiedza Edukacja Rozwój,
● Polska Cyfrowa,
● Polska Wschodnia.
Programy krajowe różnią się od siebie pod względem dziedzin, na które przewidziane jest dofinansowanie. Regionalne są do siebie podobne, odpowiadają kompleksowo na potrzeby rozwojowe województw. Występują w nich jednak różnice wynikające ze specyfiki regionów. Jak odnaleźć się w gąszczu nowych możliwości? Nie trzeba analizować wszystkich programów na własną rękę ani płacić fortuny firmom doradczym.
W całym kraju działa sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), w których konsultanci zupełnie bezpłatnie udzielają fachowych porad. Bardzo pomocnym narzędziem jest też portal Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Osobiście, pocztą, przez telefon...

Z porad udzielanych w Punktach Informacyjnych może skorzystać każda osoba zainteresowana tematem Funduszy Europejskich. Ich zakres jest bardzo szeroki – począwszy od wyboru najlepszego źródła finansowania, poprzez wsparcie ogólne w przygotowaniu wniosku, aż po porady dotyczące realizacji i rozliczania projektu. Można też uzyskać informacje na temat projektów realizowanych przez inne podmioty, z których możemy skorzystać np. jako uczestnicy szkoleń czy pożyczkobiorcy.
Czego konsultanci punktu dla nas nie zrobią? Nie wypełnią wniosków o dotacje nie poprowadzą projektu, ani też go nie rozliczą. We wszystkich tych czynnościach mogą jedynie udzielać wsparcia w postaci porad i informacji.
Z usług PIFE skorzystać można różnymi drogami:
● bezpośrednio w punkcie,
● telefonicznie,
● za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zainteresowanie usługami PIFE jest bardzo duże, dlatego może się zdarzyć, że na spotkanie z konsultantem trzeba będzie się umówić. Warto zadawać pytania drogą elektroniczną. Czas odpowiedzi na nie to standardowo trzy dni. W przypadku skomplikowanych zagadnień może się wydłużyć, maksymalnie do 10 dni. Może się okazać, że jest to najszybsza droga do uzyskania informacji. Forma ta ma też dodatkową zaletę – porada jest w formie pisemnej, więc nic nam z niej nie umknie i będziemy mogli wrócić do niej w dowolnym momencie. Uzyskanie takiej informacji nie odbiera prawa do skorzystania z porady bezpośredniej, jeżeli będziemy odczuwać taką potrzebę.
Obecnie w całej Polsce działa 71 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
● Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
● 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają dwa główne Punkty Informacyjne),
● Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ (dla inwestorów zagranicznych – będzie działał do 30.06.2015 r.),
● 52 lokalne Punkty Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Dodatkowo działają tzw. Mobilne Punkty Informacyjne. Są to dyżury specjalistów ds. FE organizowane w najmniejszych miejscowościach.
Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na spotkanie indywidualne we wskazanym przez nie miejscu. Zakres takich konsultacji jest taki sam, jak bezpośrednio w punkcie.
Do rozmowy z konsultantem warto się dobrze przygotować. Aby pomógł nam znaleźć źródło finansowania projektu, powinniśmy w skrócie przedstawić mu jego założenia, miejsce realizacji oraz szacunkowy budżet.

... i online

Bardzo pomocnym narzędziem dla wszystkich osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi jest portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które odpowiada za wykorzystanie unijnych środków w Polsce. Właśnie została uruchomiona nowa, jeszcze bardziej przyjazna odsłona tego portalu. Jednocześnie osoby przyzwyczajone do jego dotychczasowej wersji mają możliwość łatwego przejścia do niej. Na portalu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Funduszy Europejskich w Polsce, ogólne informacje o programach, przydatne adresy oraz szeroka gama porad dla osób, które chcą skorzystać z unijnego wsparcia, lub właśnie z niego korzystają. Wszystkie informacje podane są prostym językiem, zrozumiałym dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z tematyką unijną.
Inspiracją dla osób odwiedzających portal mogą też stać się prezentowane tam przykłady zrealizowanych już projektów. Skalę dotychczasowego oddziaływania Funduszy Europejskich pokazuje mapa dotacji, do której trafić można przez portal ogólny lub bezpośrednio na www.mapadotacji.gov.pl. Są na niej naniesione są wszystkie dofinansowane dotychczas projekty, wraz z krótkimi opisami. Na portalu znajduje się również lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wraz z danymi teleadresowymi.
Zakres bezpłatnych usług informacyjnych PIFE
n diagnoza klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
n informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
n przedstawienie krok po kroku procesu ubiegania się o dofinansowanie,
n przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
n pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu, z którego można skorzystać jako uczestnik,
n wsparcie przy przygotowywaniu wniosków/projektów – w zakresie konkretnego wniosku/projektu oraz w formie szkoleń organizowanych w związku z konkursami dotacji,
n pomoc w realizacji projektów – np. w zakresie zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
n wstępna pomoc w rozliczaniu projektów – informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
n indywidualne konsultacje u klienta z niepełnosprawnością. Zakres usług jest taki sam jak dla konsultacji w punkcie,
n spotkania informacyjne oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, np. dotyczące możliwości dofinansowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
n organizowanie mobilnych Punktów Informacyjnych w formie dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby,
n udostępnianie publikacji dotyczących Funduszy Europejskich wydawanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
ikona lupy />