Nowe przepisy wdrażają unijne rozporządzenia regulujące Wspólną Politykę Rolną do 2020 r., która w znacznie większym stopniu niż poprzednia nastawiona jest na ekologię i zachowanie w dobrym stanie środowiska naturalnego.

]

Według resortu rolnictwa, który przygotował projekt, zaproponowane rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać unijne pieniądze na rzecz dostarczania konsumentom zdrowej i dobrej jakościowo żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego.

"Celem zasadniczym nowego systemu wsparcia bezpośredniego jest wspieranie dochodów rolników oraz wynagradzanie ich za produkcję dóbr publicznych, przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W projekcie ustawy określono w szczególności zasady i tryb przyznawania i wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Dodano w nim, że wspieranie dochodów rolników będzie realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności, czyli: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej (do tytoniu).

CIR poinformował, że wysokość płatności obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni. "Wysokość płatności związanych do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę" - czytamy w komunikacie.

Dodano w nim, że minister rolnictwa w porozumieniu z szefem resortu finansów, będzie corocznie określał w rozporządzeniu stawki: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Aby otrzymać dopłatę bezpośrednią, rolnik - tak jak dotąd - będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Ma na to czas od 15 marca do 15 maja. Płatności będą przyznawane wyłącznie tym rolnikom, w przypadku których łączna powierzchnia kwalifikująca się do płatności wynosi przynajmniej 1 ha. Pomoc będzie kierowana wyłącznie do tzw. rolników aktywnych zawodowo, czyli takich, których głównym źródłem utrzymania jest właśnie rolnictwo.

Płatność za zazielenienie przewiduje wynagradzanie za dostarczanie dóbr publicznych, zachowanie bioróżnorodności, ochrona ekosystemów itp. (cele środowiskowe wzmacnia dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego).

Płatność dla młodych rolników ma ułatwić młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. "Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej, nie większej niż 50 ha" - podał CIR.

Projekt przewiduje też płatność dodatkową, która ma być przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha. "Przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika nie większej niż 30 ha oraz pomniejszonej o 3 ha" - czytamy w komunikacie.

Z kolei płatności związane, mają przysługiwać do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych. "Płatności związane do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych i pomidorów są przyznawane rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na daną uprawę. Płatności związane do zwierząt przysługują do bydła młodego (w wieku do 24 miesięcy), krów, owiec i kóz" - wskazał CIR.

Przepisy przewidują też płatność dla małych gospodarstw. "Maksymalna kwota wsparcia w ramach tego systemu dla tych gospodarstw wyniesie 1250 euro (maksymalny dopuszczalny przepisami unijnymi poziom). Przy pomocy tej płatności realizowany jest w szczególności cel uproszczeniowy - rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie podlegają sankcjom z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności oraz są zwolnieni z praktyk zazielenienia" - podał rząd w komunikacie.

Z kolei płatność niezwiązana do tytoniu "ma zapobiegać nagłemu i znaczącemu zmniejszeniu poziomu pomocy w sektorze, który dotychczas był wspierany płatnościami krajowymi, a nie może być wspierany w ramach nowego systemu płatnością sektorową finansowaną z budżetu unijnego".

Przepisy przewidują też, że badanie „aktywności zawodowej” obejmie wyłącznie tych rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza 5 tys. euro, a jednocześnie wykonują oni (poza prowadzeniem działalności rolniczej) określone rodzaje działalności nierolniczej, np. administrowanie stałymi terenami sportowymi.