W swojej odpowiedzi MF zgadza się na uwzględnienie uwag NBP odnośnie sprawozdania finansowego, jednak nadal chce, aby wprowadzony został rotacyjny mechanizm powoływania RPP.

"(...) Informuje, że aktualne pozostaje wprowadzenie mechanizmu rotacyjności w składzie RPP, przy czym intencją MF jest jego modyfikacja" - napisał Szczurek.

"Nowe rozwiązanie, podyktowane względami efektywności kosztowej, zakładałoby zmniejszenie ustawowego składu RPP z 9 do 6 członów (nie licząc przewodniczącego Rady - prezesa NBP). Siedmioosobowy skład organu odpowiedzialnego za politykę pieniężną obowiązuje także w wielu innych państwach" - dodaje minister.