Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczyła Waldemara Stawskiego na zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (SKOK Wołomin), podała Komisja.

"W dniu 5 listopada 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie w dniu 4 listopada 2014 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin został powołany Waldemar Stawski, który - jak zaznacza KNF - posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wołomin poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego" - czytamy dalej.

KNF podkreśla też, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wołomin. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - informuje Komisja.

W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Wołomin z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Wołomin, pokreślono w materiale.

"Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego z uwzględnieniem działań związanych z usunięciem ustalonych naruszeń przepisów prawa, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych" - zapowiedziała też Komisja.

29 października policja zatrzymała dwóch członków zarządu Kasy na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Szef rady nadzorczej SKOK Wołomin Wojciech Ciechomski informował wówczas, że czynności postępowania przygotowawczego nie wpłynęły na normalne funkcjonowanie Kasy. Kasa prowadzi niezakłóconą działalność we wszystkich jej placówkach w pełnym zakresie.

KNF przypomina także, że państwowy nadzór Komisji nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

Depozyty zgromadzone w SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), przypomniano także w komunikacie.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie obsługuje ponad 85 tys. członków - stałych klientów. Kasa prowadzi działalność w 103 placówkach położonych na terenie całego kraju, zatrudnia blisko 400 pracowników. Główne produkty SKOK Wołomin to pożyczki gotówkowe i lokaty 1-12 miesięczne dla klientów indywidualnych. Instytucja prowadzi również rachunki osobiste oraz rachunki bieżące dla działalności gospodarczej i podmiotów z sektora trzeciego.