Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednie nazwy: Idea TFI SA, Górnośląskie TFI SA) zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, podała Komisja. Decyzji KNF nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

"Powodem decyzji KNF są stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego istotne naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Inventum TFI oraz liczne naruszenia przepisów prawa i statutów funduszy inwestycyjnych, w szczególności niewypłacanie uczestnikom należnych im środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa" - czytamy w komunikacie.

KNF podkreśliła, że immanentną cechą funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych jest odkupywanie jednostek uczestnictwa od uczestników funduszu, którzy zażądali odkupienia tych jednostek.

"W przypadku Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO stosującego zasady odkupywania jednostek uczestnictwa charakterystyczne dla funduszy otwartych, powyższe kwestie zostały uregulowane odpowiednio w § 17 ust. 8 statutu Inventum Parasol FIO oraz § 30 ust. 4 statutu Inventum Premium SFIO. Wskazane przepisy statutów tych funduszy stanowią, iż wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, począwszy od następnego dnia roboczego następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa" - poinformowała Komisja.

"W sytuacji, gdy ww. fundusze nie dokonują wypłaty środków pieniężnych należnych uczestnikom z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w terminach, do których zobowiązują je przepisy prawa oraz postanowienia statutów tych funduszy, a wartość zobowiązań wobec uczestników jest znaczna, KNF stwierdziła, że fundusze nie realizują swoich podstawowych obowiązków i w rażący sposób naruszają interes uczestników w takim stopniu, że konieczne było cofnięcie zezwolenia Inventum TFI SA zarządzającemu tymi funduszami" - czytamy dalej.

KNF, podając do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o cofnięciu Inventum TFI zezwolenia na wykonywanie działalności, miała na uwadze konieczność zapewnienia zainteresowanym osobom i podmiotom, w tym uczestnikom funduszy zarządzanych dotychczas przez Inventum TFI, informacji o podstawowych skutkach prawnych ww. decyzji dla tych funduszy oraz podmiotów zaangażowanych w proces obsługi funduszy.

"Jednocześnie przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Komisję decyzji, z uwagi na fakt, iż Inventum TFI jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie, ma na celu zapewnienie równego dostępu do informacji o podjętej przez KNF decyzji wszystkim uczestnikom rynku, w tym akcjonariuszom Inventum TFI oraz uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych dotychczas przez Inventum TFI" - podkreśliła KNF.

Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Inventum TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, tj. odpowiednio przez ING Bank Śląski SA lub Raiffeisen Bank Polska SA. Inventum TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

"Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Inventum TFI nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem czy zarządzaniem funduszami. (...). Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym" - podsumowano w komunikacie.