Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wspólnota", poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która wystąpiła w wnioskiem o upadłość.

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że niezależnie od ustawowych przesłanek, przyczyną upadłości były m.in. ponoszone koszty umów outsourcingowych zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego, jakość portfela kredytowego oraz brak finansowania zewnętrznego" - czytamy w komunikacie.

KNF wystąpiła z wnioskiem o upadłość w lipcu tego roku, argumentując to sytuacją ekonomiczno-finansową zastaną w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności brakiem perspektyw ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz wieloletnimi, niekorzystnymi dla SKOK "Wspólnota" umowami powierzającymi istotne obszary działalności SKOK' podmiotom zewnętrznym.

KNF podkreśla, że umowy były zawarte w sposób, który w praktyce istotnie ograniczał możliwość zmiany umów działaniami SKOK "Wspólnota", zaś na zmianę lub przedterminowe rozwiązanie umów zarządca komisaryczny nie uzyskał zgody pozostałych stron umów.

SKOK "Wspólnota" to kasa będąca w najtrudniejszej sytuacji finansowej w systemie SKOK. Od 2008 r. SKOK "Wspólnota" nieprzerwanie wykazuje ujemne fundusze własne. Działalność depozytowo-pożyczkowa kasy przynosi narastające straty. Stan kasy został dodatkowo ujawniony i zweryfikowany przez zarządcę komisarycznego i biegłych rewidentów.

Nieprawidłowości stwierdzone przez zarządcę komisarycznego w działalności poprzednich władz SKOK "Wspólnota" przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekazanych przez zarządcę komisarycznego do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zawieszenie działalności SKOK "Wspólnota" oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy wynikające z uchwały KNF stanowią formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).