Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu przesłanym na Radę Ministrów przez resort finansów wzrost PKB ma wynieść 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc.

Rząd przyjął wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on dochody w wysokości przeszło 297 miliardów 252 milionów złotych, a wydatki wynoszące ponad 343 miliardy 332 miliony złotych. Deficyt ma nie przekroczyć 40 miliardów 80 milionów złotych. Autorzy projektu przewidują, że wzrost gospodarczy wyniesie w przyszłym roku 3,4 procent, inflacja 1,2 procent, a zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8 procent.

W projekcie uwzględniono zapowiadane przez premiera zwiększenie o 20 procent ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka, a także waloryzację emerytur i rent z gwarantowaną podwyżką nie mniejszą niż 36 złotych. W dokumencie zaplanowano też wydatki między innymi na kolejny etap podwyżek dla pracowników uczelni publicznych, na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, na finansowanie dostępności wychowania przedszkolnego, a także na realizację programu Mieszkanie dla Młodych.

Ustawa o Komisji Trójstronnej mówi, że nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi rząd przedstawia projekt budżetu Komisji. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt do Sejmu do końca września. (PAP)

MF zaznaczyło, że przepływy kasowe między krajowym rynkiem finansowym a budżetem obejmują sprzedaż, wykup i obsługę obligacji hurtowych. MF dodaje, że we wrześniu na rynek trafi 1,3 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano:

  • dochody budżetu państwa w wysokości 297.252.925 tys. zł,
  • wydatki budżetu państwa – 343.332.925 tys. zł,
  • deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2015 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

  • dochody w wysokości 77.842.493 tys. zł,
  • wydatki w wysokości 81.277.996 tys. zł,
· ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.