GPW ma dla spółek wytyczne, jak należy raportować działania wobec środowiska, odpowiedzialności społecznej czy ładu korporacyjnego.

Spółki mogą wykorzystać zawarte w dokumencie „Wytyczne do raportowania ESG”, informacje do tego, jak prezentować niefinansowe informacje o swoim biznesie. Chodzi o działania z obszarów środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG – environmental, social responsibility, corporate governance).
Według Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podmioty stosujące się do zawartych rad będą mogły łatwiej przekonać do siebie polskich i zagranicznych inwestorów, którzy w obliczu transformacji energetycznej coraz częściej przed podjęciem decyzji zwracają uwagę na działania firm podejmowane na rzecz zielonej gospodarki. Klimat to jedna z głównych kwestii, na które zwraca uwagę dokument, ale na tym się nie kończy.
Wśród wyróżnionych obszarów tematycznych wymieniono również zasoby naturalne, zanieczyszczenia i odpady, różnorodność, zatrudnienie, prawa człowieka, ład korporacyjny, etykę biznesu oraz bezpieczeństwo i ochronę danych. Wytyczne są odpowiedzią na potrzeby samych uczestników rynku. W badaniu z 2019 r. aż 88 proc. uznawało, że spółki uwzględniające w strategii dobre praktyki ESG mogą być traktowane jako podmioty o mniejszym poziomie ryzyka i zwiększonej atrakcyjności.
– Na globalnych rynkach kapitałowych zaznaczył się trend, zgodnie z którym inwestorzy, zarządzający aktywami i analitycy na całym świecie oczekują od spółek dodatkowych informacji w zakresie ESG. Zjawisko to będzie się jeszcze pogłębiać. Dla spółek, w szczególności małych i średnich, wierzymy, że wytyczne będą drogowskazem, jak mierzyć wpływ ich działalności na otoczenie – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.
Rynkowy drogowskaz
Dokument to efekt niemalże rocznej współpracy w tym zakresie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
– Wytyczne do raportowania ESG składają się z dwóch części. W części pierwszej omówiono stosowne regulacje prawne oraz przesłanki raportowania ESG. Część druga, praktyczna, zawiera szereg rekomendowanych wskaźników wraz z wyjaśnieniem, co dany wskaźnik mierzy, dlaczego może być istotny z punktu widzenia zarówno firmy, jak i inwestorów oraz co firma powinna w ramach niego ujawnić – tłumaczy Magdalena Krzysztofik, konsultant i szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Steward Redqueen.
Jak twierdzą przedstawiciele GPW, zalecenia i praktyczne rozwiązania bazują na międzynarodowych standardach sprawo zdawczości niefinansowej. Są zgodne nie tylko z obowiązującym prawem, lecz także z zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), powołanej przez G20. Tym samym warszawska giełda dołącza do grona 55 parkietów, które opublikowały przewodniki o raportowaniu ESG.
GPW jest jednak jednym z pierwszych podmiotów, który uwzględnił w swoim dokumencie najnowsze unijne prawodawstwo.
– „Wytyczne są jednymi z pierwszych w Europie, które uwzględniają ostatnie zmiany formalno-prawne i będą stanowić nowy benchmark w regionie i na arenie międzynarodowej” – podkreślają w odpowiedzi dla DGP pracujący po stronie EBOiR Robert Adamczyk, główny specjalista od ESG w departamencie zrównoważonego rozwoju, i Jacek Kubas, dyrektor w departamencie rozwoju rynków kapitałowych.
Polski rynek w zakresie ESG wciąż ma bardzo wiele do zrobienia. Według badań Responsible Business Forum z lutego br. prawie 60 proc. firm borykało się z brakiem koordynacji prac różnych działań organizacji podczas raportowania ESG. Jednocześnie w prawie połowie firm problemem jest to, że potrzebne dane nie są monitorowane bądź zbierane, a prawie 40 proc. przedsiębiorstw nie ma wystarczającej wiedzy o tym, jak zbierać czy przeliczać dane.
Nowy standard
Wytyczne mają być też akutalizowane wraz ze zmieniającymi się wymogami prawnymi i oczekiwaniami rynku. Dotychczas do raportowania ESG prawnie zobligowane były jedynie duże i średnie spółki – ok. 150 notowanych na giełdzie podmiotów. Wiadomo jednak, że Komisja Europejska wkrótce planuje objąć takim wymogiem również mniejsze przedsiębiorstwa znajdujące się na parkiecie i można przypuszczać, że będą musiały to zrobić jeszcze przed 2025 r.
Mniejsze spółki mogą spodziewać się wydatków związanych z wdrożeniem nowych kryteriów.
– Wytyczne wskazują zestawy wskaźników istotne z punktu widzenia sektora, w którym działa spółka, odwołując się do powszechnie stosowanych standardów raportowania, np. GRI. Z naszych doświadczeń wynika, iż większość dużych spółek zbiera już te informacje właśnie w tym standardzie i dla nich koszt byłby z pewnością nieistotny. Spółki, które jeszcze tego nie robią, a będą chciały zacząć stosować się do tych wytycznych, będą musiały ponieść pewne koszty, jeśli nie mają tego typu kompetencji i będą musiały je pozyskać z rynku. Wysokość tych kosztów w odniesieniu do przychodów dla małych podmiotów może być powodem rezygnacji z wdrożenia tych wytycznych – ocenia Joanna Ałasa, doradca inwestycyjny i analityk akcji w NN Investment Partners.
Wytyczne są jednymi z pierwszych w Europie, które uwzględniają ostatnie zmiany formalno-prawne
Dokument zostanie zaprezentowany dzisiaj podczas kongresu Impact ’21, nad którym patronat objął Dziennik Gazeta Prawna