Pięć województw wschodniej Polski będzie miało dedykowany program również w latach 2014-2020, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

"Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu w formie dedykowanego programu. Obecnie trwają negocjacje jego treści. (...) Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która przewiduje, że dla pięciu województw - lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - powstanie specjalny program." - czytamy w komunikacie resortu.

W latach 2014-2020 Polska Wschodnia otrzyma znacznie więcej środków unijnych niż w perspektywie 2007-2013. Tylko dla ww. województw będzie to 10,65 mld euro - 2 mld euro z PO PW i 8,65 mld euro z regionalnych programów operacyjnych (wcześniej łącznie 7,27 mld euro). Ponadto, beneficjenci z obszaru Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o wsparcie z krajowych programów operacyjnych – Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza, Edukacja Rozwój i programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, podano również.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej. W jego ramach są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.