Towarzystwo wypłaci niemieckiemu właścicielowi ponad ćwierć miliarda złotych, ale zarobionych nie w ubiegłym roku, lecz przed dwoma laty.

Do 6,5 mld zł zwiększył się w ub.r. przypis składki sopockiej firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia. Konkuruje ona z Wartą o miano drugiego co do wielkości gracza na naszym rynku ubezpieczeń majątkowych. Przychody towarzystwa były o 2,4 proc. większe niż rok wcześniej. Wartość wypłaconych odszkodowań zwiększyła się o niespełna 2,2 proc., sięgając 3,35 mld zł. Zysk firmy urósł z 283,8 mln zł w 2019 r. do 317,3 mln zł w ub.r.
„Spółka zidentyfikowała pozytywny wpływ pandemii na wynik finansowy w 2020 roku. W wyniku wprowadzonych ograniczeń administracyjnych poprawie uległa rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych w związku ze spadkiem częstości zdarzeń” – napisano w sprawozdaniu towarzystwa.
Polisy komunikacyjne to główna część portfela na całym naszym rynku. W Hestii ich udział w sprzedaży przekroczył w ub.r. 60 proc. W obowiązkowych polisach OC zebrana składka była na poziomie zbliżonym do tego z poprzedniego roku, natomiast w odszkodowaniach był kilkuprocentowy spadek. W pozostałych ubezpieczeniach komunikacyjnych miał miejsce 5-proc. wzrost składek przy stabilnym poziomie odszkodowań.
Poprawa wyniku finansowego miała związek z działalnością lokacyjną. Portfel firmy wynosił w końcu ub.r. 9,8 mld zł, był o ponad 1,2 mld zł większy niż rok wcześniej. Wynik z działalności lokacyjnej przekroczył w minionym roku 220 mln zł. Był o ponad 50 mln zł większy niż rok wcześniej. Lokaty to głównie bezpieczne papiery wyemitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Towarzystwo było beneficjentem ubiegłorocznej aktywności Narodowego Banku Polskiego. Obniżka stóp procentowych w połączeniu z zakupami obligacji dokonywanymi przez NBP skutkowały obniżką rentowności (wzrostem cen) papierów dłużnych.
W minionym roku ubezpieczycieli obowiązywał zakaz wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli (wyjątkiem był transfer zysku z PZU Życie do PZU). W tym roku Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza w określonych warunkach dzielenie się zyskiem z właścicielami. I akcjonariusz Hestii – Ergo, grupa należąca do reasekuracyjnego giganta Munich Re – z tej możliwości skorzystała. Zysk za 2020 r. co prawda powiększył kapitał zapasowy sopockiego towarzystwa, ale równocześnie z tego kapitału mają być wypłacone właścicielowi 255 mln zł z zysku za 2019 r.
Życiowa Ergo Hestia lokuje się pod względem sprzedaży ubezpieczeń w drugiej dziesiątce graczy w tym dziale rynku. W ubiegłym roku udało jej się utrzymać poziom zebranej składki, choć jeszcze w I półroczu była pod tym względem na lekkim minusie. Składki przypisane brutto wyniosły 357,5 mln zł. Wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły jedną trzecią tego, co rok wcześniej – wyniosły 214 mln zł. Tak zwany wynik techniczny był jednak o 4,6 mln zł niższy – zamknął się kwotą 18,6 mln zł. Zaś zysk netto spadł z 39 mln zł rok wcześniej do 11,2 mln zł.
„Istotnymi czynnikami dodatkowo kształtującymi wynik w roku 2021 będą: niższa sprzedaż w związku z wprowadzanymi okresowo ograniczeniami administracyjnymi, skutkującymi pogorszeniem sytuacji ekonomicznej klientów, wzrost wypłaconych świadczeń z tytułu zgonu oraz leczenia szpitalnego” – spodziewa się zarząd.