JAROSŁAW CHAŁAS partner zarządzający Kancelaria Chałas i Wspólnicy W ramach działalności gospodarczej organizacje pozarządowe uruchomiają coraz częściej sklepy internetowe na przykład z rękodziełem ludowym. Na stronach www oprócz oferty handlowej zamieszczają także różnego rodzaju informatory regionalno-turystyczne z opisami parków narodowych, ciekawych miejsc, muzeów, galerii, adresy gospodarstw agroturystycznych. Czy, publikując takie informacje, należy otrzymać zgodę właściciela galerii, prowadzącego muzeum czy dyrekcji parku narodowego? Jeżeli organizacja pozarządowa, która otrzymała wpis do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, uruchomi sklep Internetowy, to musi stosować się do przepisów prawnych, tak jak każda firma działająca na rynku mediów elektronicznych. Wymaga się od niej prowadzenia działalności gospodarczej z zachowaniem praw konsumenta. Umieszczenie informacji turystycznych, niezwiązanych z działalnością organizacji pozarządowej, może być wówczas uznane za reklamę wprowadzającą klienta w błąd i mogącą przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru. Prowadzenie sklepu Internetowego z rękodziełem ludowym, który zawiera w swojej ofercie także inne informacje, np. o galeriach, muzeach czy adresy gospodarstw agroturystycznych, to wówczas wymaga się otrzymania zgody tych instytucji czy osób, których dane będą zawarte na stronie Internetowej. Wynika to między innymi z tego, że dany park narodowy czy właściciel galerii nie chcą być kojarzeni ze stroną Internetową danej organizacji pozarządowej, która zajmuje się rękodziełem ludowym. A więc galeria może nie chcieć być kojarzona z rękodziełem ludowym i z ofertą handlową sklepu Internetowego i dlatego nie wyraża zgody na umieszczenie informacji o niej z uwagi na ochronę jej praw i dobrego imienia. Brak zgody właściciela może zostać uznany za czyn nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu danej instytucji. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać od stowarzyszenia np.: zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji ze strony organizacji pozarządowej był zawiniony. Zawsze należy więc uzyskać pisemną zgodę takiej instytucji. Dokument taki powinien zawierać niezbędne informacje, które w sposób jasny i czytelny muszą potwierdzać, iż przysługuje danej organizacji pozarządowej prawo do umieszczenia określonych informacji na stronie Internetowej. W szczególności są to dane adresowe obu instytucji, opis wszystkich informacji, które zostaną zaprezentowane w internecie, data wyrażenia zgody i podpisy stron. To są wymagania minimalne. Jednakże należy pamiętać, iż w zależności od rodzaju danych będących przedmiotem wyrażenia zgody na ich umieszczenie należy każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie. Wynika to z faktu, że jeżeli strona internetowa organizacji pozarządowej będzie zawierać także informacje w innych językach i będzie skierowana do klientów z zagranicy, to w grę wchodzą już przepisy kolizyjne dotyczące możliwości pozwania organizacji pozarządowej przed sąd z zagranicy, np. w Niemczech czy w Czechach.