"Na wyniki w Europie i Azji Środkowej wpłynie konflikt na Ukrainie. Wzrost w rozwijających się krajach tego regionu spowolni z 3,6% w 2013 r. do 2,4% w tym roku, zanim umocni się do 3,7% i 4,0% w latach 2015-2016. Dla szerszego geograficznie regionu (obejmującego kraje o wysokich dochodach, takie jak Rosja, Polska i inne gospodarki bałtyckie) wzrost będzie się stopniowo umacniać od niskiego poziomu 1,7% w 2014 r. do 3,2% w 2016" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy przedstawił także prognozę deficytu na rachunku obrotów bieżących dla Polski. Według tej instytucji, deficyt pogłębi się i wyniesie 2,5% PKB w 2014 r. wobec 1,6% PKB w ub.r., a w kolejnych latach nieznacznie wzrośnie: do 2,8% w 2015 r. i 3,2% PKB w 2016 r.