Rząd przyjął założenia budżetu na przyszły rok. Podczas konferencji prasowej premier poinformował m.in., że przyszłoroczny budżet zakłada wzrost PKB o 3,8 procent oraz inflację na poziomie ponad 2 procent.

W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków.

Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej z wiosny 2014 r. wskazuje, że realny wzrost PKB Unii Europejskiej w 2014 r. przyspieszy do 1,6 proc. (w stosunku do 0,1 proc. z 2013 r.). W 2015 r. realne tempo wzrostu PKB w UE wyniesie 2 proc., a unijny import zwiększy się realnie o 5,2 proc.

W latach 2014-2015 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z perspektywy finansowej 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020.

Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych).

Prognozuje się, że w latach 2014-2015 realny wzrost spożycia prywatnego wyniesie odpowiednio: 2,2 proc. i 3,0 proc. W przypadku spożycia publicznego, ocenia się, że wzrośnie ono realnie o 2,4 proc. w 2014 r. i 1,1 proc. w 2015 r. Jednocześnie nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce zwiększą się realnie o 4,1 proc. w 2014 r. i 7,2 proc. w 2015 r.

Prognozuje się, że w 2014 r. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 5,0 proc., i w rezultacie jego udział w PKB wzrośnie do historycznego poziomu – 48,4 proc. Od 2015 r. tempo wzrostu eksportu zacznie się stopniowo obniżać – do 4,9 proc., a w efekcie będzie następował stopniowy spadek udziału eksportu w PKB. W 2014 r. realny wzrost importu pozostanie niższy niż prognozowany wzrost eksportu i wyniesie 4,0 proc. W 2015 r. realne tempo wzrostu importu zwiększy się do 5,1 proc.

Oczekiwane składowe PKB wskazują, że realny wzrost produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. ma osiągnąć 3,8 proc. Wpłynie na to oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji prywatnych.

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany dotyczące popytu na pracę, czyli wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,4 proc. w 2014 r. i 0,7 proc. w 2015 r. – stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. wyniesie 12,2 proc.

Przewiduje się, że w 2014 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc., a w 2015 r. będzie na poziomie 2,3 proc.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2015 r. będą głównie zależały od sytuacji gospodarczej.

Ocenia się, że w 2015 r. popyt krajowy wzrośnie realnie o 3,8 proc. (w 2014 r. – o 2,8 proc.), co spowoduje wzrost wpływów z podatków pośrednich, a w efekcie zwiększenie dochodów budżetu państwa.

W latach 2014-2015 spodziewany jest też wzrost inwestycji sektora finansów publicznych, które będą miały pozytywny wpływ na dochody z VAT. Mimo spodziewanego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach utrzymującej się luki produktowej.

W 2015 r. nie są planowane zasadnicze zmiany w systemie podatkowym. Oznacza to, że będzie on bardziej stabilny i przewidywalny dla podatników, co powinno sprzyjać tendencjom wzrostowym w gospodarce.

Nie zmienią się stawki VAT. Nie będą waloryzowane progi podatkowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwoty zmniejszające podatek (wynika to z przyjętego przez rząd w kwietniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017). Planowane jest czasowe (na okres kilku lat) obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe, przy jednoczesnym podwyższeniu opłaty paliwowej (o takie same wartości). Zmiana ta nie obciąży konsumenta, a jest konieczna w celu zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych z maksymalnym wykorzystaniem funduszy z budżetu unijnego 2014-2020.

Na poziom dochodów budżetowych w przyszłym roku będą miały także pozytywny wpływ działania zwiększające przestrzeganie przepisów podatkowych i efektywność administracji podatkowej.

Podstawowe uwarunkowania prognozy wydatków budżetu państwa

Na poziom wydatków budżetowych będą wpływać działania, które mają trwale i wiarygodnie zredukować nadmierny deficyt do 2015 r. i zapewnić wiążące stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej.

Nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych. Z tej regulacji zostaną wyłączone wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w tempie nominalnym 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.