Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił wyniki badania czasu przebiegu nierejestrowanych przesyłek listowych oraz paczek pocztowych w Poczcie Polskiej. Z doręczaniem zwykłych listów jest coraz lepiej jednak czas dostarczenia przesyłek priorytetowych i paczek uległ pogorszeniu.

Badanie było prowadzone od początku stycznia do końca grudnia 2013 r. Pozwoliło ono na sprawdzenie, czy Poczta Polska S.A. osiąga wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). Badanie obejmowało pełny cykl przebiegu przesyłek pocztowych tj. od umieszczenia przesyłki listowej w pocztowej skrzynce nadawczej do jej doręczenia adresatowi oraz od nadania paczki pocztowej w placówce pocztowej do jej doręczenia adresatowi. Przesyłki były nadawane od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Terminowość doręczania przesyłek przez PP / Media

Wyniki zamieszczone w poniższych tabelach wskazują, że czas przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych ulega stałej poprawie. Natomiast wskaźniki osiągnięte w zakresie przesyłek listowych nierejestrowanych priorytetowych oraz paczek pocztowych są nieznacznie niższe w porównaniu do osiągniętych przez operatora wyznaczonego w roku 2012, niemniej jednak trzy z nich przekroczyły poziom określony w ww. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Reklama

* "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej (przy czym do terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).
** Udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie liczonym od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.

Prawidłowość realizacji badania oraz jego wyniki zostały poddane weryfikacji, którą prowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy). We wnioskach z przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przygotowanie
i przeprowadzenie badania w roku 2013 było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami. Pełne informacje dotyczące procedury prowadzenia badania dostępne są w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (Instrukcja przeprowadzania i kontroli badań terminowości doręczeń przesyłek pocztowych dla Instytucji Badawczej oraz Metodyka przeprowadzania i kontroli badania terminowości doręczeń paczek pocztowych).