"Umowa przyrzeczona została zawarta w konsekwencji spełnienia się warunków (oraz zrzeczenia się jednego z nich przez kupującą) przewidzianych w warunkowej umowie zbycia nieruchomości zawartej pomiędzy tymi samymi podmiotami (...). Cena została zapłacona przez kupującą na rachunek powierniczy sprzedającej, sprzedająca natomiast zobowiązała się wydać przedmiot umowy przyrzeczonej kupującemu nie później niż w dniu 2 kwietnia 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy przyrzeczonej przeniesione zostały również na kupującą autorskie prawa majątkowe do kompletnej dokumentacji projektowej związanej z inwestycją w sprzedawanej nieruchomości wraz z uprawnieniami z rękojmi oraz kaucji gwarancyjnej udzielonych sprzedającej.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjne (...) dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenie finansowego" - czytamy dalej.

W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Bankiem Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

W marcu br. spółka przedstawiła wierzycielom zmodyfikowany plan restrukturyzacji i planuje zakończyć negocjacje na jego temat w ciągu 1-2 miesięcy. Plan przewiduje m.in. oddłużenie poprzez konwersję części długu na akcje oraz dalszą sprzedaż zbędnego majątku.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.