Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2014 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 4,1% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 3,8%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się o 3,9% r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 1,7%).

"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 16,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,4%, z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,5%, urządzeń elektrycznych – o 12,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 10,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,1% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym wystąpił jedynie w 10 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,5%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,8% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9%, podał też GUS.

"W porównaniu ze styczniem ub. roku spadek produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10,1%, w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 2,0%, a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków wartość robót utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym" - czytamy dalej.