Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. 2013 r. o 0,5% w strefie euro i o 1,0% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w tym ujęciu.