Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 13 września 2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa nowelizuje tzw. ustawę okołobudżetową na rok 2013, czyli ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456).

W aspekcie merytorycznym zmiany dotyczą pięciu zasadniczych kwestii.

"Po pierwsze, przewiduje się uelastycznienie przeznaczenia środków Krajowego Funduszu Drogowego poprzez wprowadzenie przepisu, w myśl którego w 2013 r. z tego Funduszu będą mogły być finansowane nie tylko remonty, ale również przebudowy dróg krajowych realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do łącznej wysokości 165 mln zł" - głosi komunikat.

Po drugie, zawiesza się obowiązywanie przepisu dotyczącego tzw. wydatków sztywnych na finansowanie potrzeb obronnych - ustawa stanowi, że w roku 2013 na finansowanie tych potrzeb przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 28.252,28 mln zł.

Po trzecie, ustawa wprowadza zawieszenie w 2013 r. przepisu nakazującego waloryzację dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w systemie szkolnictwa wyższego.

"Po czwarte, zawiesza się obowiązywanie przepisu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.), w myśl którego wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu, ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 18 % planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Jednocześnie ustawa stanowi, że w 2013 r. wydatki na wskazane cele wynoszą 4 750 905 tys. zł" - czytamy dalej.

Ostatnia zmiana obejmuje wydłużenie terminów rozdysponowania dwóch rezerw celowych - do 25 listopada 2013 r. i 15 listopada 2013 r. z 15 października, podała też Kancelaria.

Ustawa wchodzi w życie dniem ogłoszenia.