Grupa Banku BGŻ wypracowała zysk netto w wysokości 82,53 mln zł w I półroczu w porównaniu z 39,46 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto (o 109,2%) były niższe odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, podał bank w raporcie półrocznym.

W I półroczu 2013 r. wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe spadł o 64,75 mln zł, tj. 41,5% w skali roku do 91,32 mln zł. Bank podał, że przyczyniły się do tego znacznie niższe odpisy na kredyty dla segmentu dużych przedsiębiorstw (w I półroczu 2012 r. grupa utworzyła znaczące odpisy na należności od pojedynczego podmiotu z branży budowlanej), a także na kredyty detaliczne (zarówno na hipoteczne, jak i na gotówkowe). Wzrosły natomiast odpisy netto na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem rolników).

"W grudniu 2012 r. wprowadzona została zmiana do metodologii wyliczania odpisów aktualizacyjnych metodą kolektywną, opisana w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym. Korekta ta spowodowała rozwiązanie 33 mln zł odpisów w momencie jej wprowadzenia oraz w pewnym stopniu wpłynęła na zmniejszenie odpisów netto w I kwartale 2013 r. Dodatkowym czynnikiem poprawy wyniku z tytułu odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów hipotecznych było uzyskanie w I kwartale 2013 r. znaczących spłat kredytów z wieloletnim przeterminowaniem, co przełożyło się na poprawę parametrów modelu wyliczania utraty wartości dla ekspozycji hipotecznych" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik udziału należności, które utraciły wartość (NPL) wzrósł do 7,9% na koniec I półrocza 2013 r. wobec 7,1% na koniec 2012 r.

Koszt ryzyka kredytowego spadł do 0,7% na koniec I półr. 2013 r. wobec 1,3% rok wcześniej.

Koszty administracyjne ogółem spadły o 2,4% r/r do 443,89 mln zł w I półr., na co wpłynął przede wszystkim spadek kosztów marketingu oraz pozostałych kosztów rzeczowych. Bank zakończył w I kw. program rozwoju sieci placówek - na koniec czerwca sieć placówek obejmowała 402 oddziały operacyjne i podległe, w porównaniu z 396 oddziałami rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/dochody wzrósł o 2,2 pkt proc. w skali roku do 71,5% na koniec czerwca 2013 r. wskutek spadku dochodów, a w szczególności wyniku z tytułu odsetek i prowizji.

W I półroczu 2 wynik z tytułu odsetek zmniejszył się o 20,69 mln zł, tj. o 4,1%, co było efektem spadku przychodów z odsetek o 0,9%, przy jednoczesnym wzroście kosztów z tytułu odsetek o 2,1%. Na dynamikę przychodów i kosztów odsetkowych w I półroczu 2013 r. w szczególny sposób wpłynęły czynniki zewnętrzne - obniżka stóp procentowych oraz wejście w życie 24 października 2012 r. ustawy o usługach płatniczych, która nakłada na bank obowiązek informowania klientów o zmianach w umowach ramowych - w tym dotyczących zmian oprocentowania – z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wydłużyło to czas dostosowania oprocentowania, szczególnie kont oszczędnościowych, do obniżek stóp NBP.

"W I półroczu 2013 r. dynamika wzrostu kredytów grupy uległa dalszemu spowolnieniu do 2,8% r/r według stanu na 30 czerwca 2013 r., natomiast depozyty wzrosły w tym okresie o 10,6% r/r, co skutkowało zwiększeniem nadwyżki płynnościowej grupy" - podał bank.

Marża odsetkowa netto spadła do 2,5% na koniec czerwca 2013 r. wobec 2,9% rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji za I półrocze 2013 r. był niższy o 12,2% r/r i wyniósł 130,1 mln zł wskutek spadku przychodów z tytułu opłat i prowizji (o 9,5% r/r) oraz wzrostu kosztów prowizyjnych (o 6,0% r/r). Głównymi czynnikami spadku przychodów z tytułu prowizji i opłat były niższe przychody od kredytów i pożyczek, obsługi rachunków, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Mimo presji ze strony obniżek stawek interchange, przychody z prowizji i opłat od kart płatniczych wzrosły o 8,1% r/r.

Wynik na działalności handlowej wzrósł o 21,9% r/r do 48,75mln zł, zaś wynik na działalności inwestycyjnej zwiększył się o 17,5% r.r do 20,6 mln zł w I półr. 2013 r.

Według stanu na koniec I półrocza 2013 r. łączna wartość aktywów grupy wyniosła 36,7 mld zł i była o 1,5% niższa niż na końcu 2012 r.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom spadła o 1,3% w porównaniu z końcem ub. roku do 25,97 mld zł na koniec czerwca 2013.

Zobowiązania wobec klientów spadły w tym czasie o 1% do 26,68 mld zł, głównie w następstwie zmniejszenia finansowania pozyskiwanego do niebankowych instytucji finansowych, w porównaniu z przejściowo wysokim stanem tych środków, który wystąpił na końcu 2012 r.

Współczynnik wypłacalności wzrósł do 11,92% na koniec I półrocza 2013 r. z 11,79% na koniec 2012 r.