Prywatyzacyjne plany rządu są konfrontowane przez sytuacje gospodarczą - budżet zyskał na prywatyzacji 1,9 mld miliardy złotych, a według planu w tym roku ma być jeszcze zasilony kwotą 3 miliardów złotych. Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło rządowi informacje o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013”.

W ustawie budżetowej przychody z prywatyzacji zaplanowano na 5 mld zł. Na koniec czerwca 2013 r. przychody wyniosły 1,874 mld zł, w tym z prywatyzacji branżowej uzyskano 153,572 mln zł, z prywatyzacji giełdowej – 1,720 mld zł.

Na 30 czerwca 2013 r. minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów w 671 spółkach, w tym w 259 prowadzących działalność, w których: w 110 spółkach SP ma 100 proc. udziały, w 31 – udział większościowy, w 118 – udział mniejszościowy (w 50 spółkach – od 25,01 do 50 proc., w 28 spółkach – od 10,01 do 25 proc., w 40 spółkach od 0,01 do 10 proc.).

W stanie likwidacji bądź upadłości znajdowało się 255 spółek nadzorowanych przez ministra SP. Dla czterech przedsiębiorstw państwowych czynnych oraz jednego banku minister SP był organem założycielskim.

W prywatyzacji dominuje giełda

W pierwszej połowie tego roku największą transakcją prywatyzacyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych było zbycie 2,02 proc. akcji PKO BP SA za ponad 856 milionów złotych.

Z prywatyzacji giełdowej skarb państwa uzyskał ponad 1 miliard 700 milionów złotych. Reszta pochodzi między innymi z prywatyzacji branżowej, w której dla sprzedawanej spółki szuka się inwestora strategicznego.

W pierwszej połowie 2013 r. zrealizowano 129 projektów prywatyzacyjnych, w tym 100 uwzględnionych w „Planie prywatyzacji na lata 2012-2013” oraz 29 dodatkowych. Ponad 90 proc. spółek spoza „Planu”, zbytych w tym okresie, stanowiły podmioty objęte przekształceniami własnościowymi w latach poprzednich.
Do końca marca 2013 r., w ramach nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów, 1 949 278 osób nabyło akcje o wartości nominalnej 6 307 508 109 zł.

Przekształceniami własnościowymi objęto 107 podmiotów. Sukcesem zakończyły się projekty dotyczące 51 spółek z udziałem Skarbu Państwa (29 spółek ujętych w „Planie” i 22 dodatkowe podmioty).

Realizacja „Planu” prowadzona była przez: prywatyzację branżową, giełdową, procesy komunalizacji oraz wniesienie udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innego podmiotu z udziałem SP.

Prywatyzacja branżowa objęła 119 projektów prywatyzacyjnych. Umowy zawarto dla 41 spółek z udziałem SP, 20 spółek objętych „Planem” i 21 spółek dodatkowych.
Dla 56 spółek nie udało się wyłonić inwestora, powodem był brak zgłoszeń lub niesatysfakcjonujące warunki ofert.

Prywatyzacja giełdowa objęła 4 projekty. W pierwszej połowie 2013 r. największą transakcją prywatyzacyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych było zbycie 2,02 proc. akcji PKO BP SA za ponad 856 mln zł. W lutym br. na GPW zadebiutowała spółka Polski Holding Nieruchomości SA. Cena za jedną akcję wyniosła 22,75 zł. Skarb Państwa sprzedał 10.846.000 posiadanych akcji, czyli 25 proc. ich ogólnej liczby. Ogólna wartość oferty to 238,6 mln zł.

Komunalizacje – na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przekazano akcje/udziały w 5 spółkach; 4 z nich to uzdrowiska, 1 działała w branży usługowej.
Wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego – udziały SP w jednej spółce zostały wniesione na podwyższenie kapitału innego podmiotu z udziałem SP. Dotyczyło to spółki z tzw. resztówkami, która prowadziła działalność w przemyśle obronnym.