W związku ze zbliżającym się terminem kolejnej obniżki stawek MTR (Mobile Termination Rates) do poziomu wynikającego z wydanych w dniu 14 grudnia 2012 r. decyzji SMP, zgodnie z którymi stawki MTR od dnia 1 lipca 2013 r. wynoszą 0,0429 zł/minutę, Prezes UKE jest zaniepokojona faktem, że obowiązki regulacyjne nie są dobrowolnie wdrażane przez zobowiązanych operatorów sieci ruchomych w drodze aneksów do umów międzyoperatorskich.

Wskazują na to liczne wpływające wnioski o rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej sporów międzyoperatorskich w zakresie implementacji do umów międzyoperatorskich stawek MTR obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 r. Może to wskazywać, iż operatorzy sieci ruchomych dążą do celowego opóźnienia realizacji nałożonych na nich obowiązków regulacyjnych, w tym obowiązku stosowania od dnia 1 lipca 2013 r. niższej stawki MTR.

W ocenie Prezesa UKE stawki MTR obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. powinny zostać implementowane przez operatorów sieci ruchomych do umów międzyoperatorskich w drodze dobrowolnych aneksów, tak jak to miało miejsce w przypadku wdrożenia stawek MTR wynikających z decyzji SMP obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.

Prezes UKE przypomina, iż obowiązki regulacyjne nałożone mocą prawnie wiążących decyzji SMP powinny być wykonywane przez adresatów tych obowiązków w całości, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE. W ocenie Prezesa UKE procedura rozstrzygania sporów międzyoperatorskich w drodze decyzji administracyjnych powinna być wyjątkiem we współpracy międzyoperatorskiej, a nie regułą. W tym zakresie Prezes UKE przypomina, iż decyzje SMP nakładają na operatorów nie tylko obowiązek stosowania stawek MTR w określonej wysokości, ale również utrzymują obowiązek prowadzenia przez tych operatorów negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego w dobrej wierze.

Należy również podkreślić, iż na mocy decyzji SMP na operatorach sieci ruchomych ciąży także obowiązek niedyskryminacji, polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach. W odniesieniu do kwestii stawek MTR obowiązek ten powinien być realizowany poprzez wdrożenie stawek MTR obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 r. do wszystkich umów międzyoperatorskich, których stroną jest zobowiązany operator sieci ruchomej.

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której poszczególni operatorzy sieci ruchomych wdrożą obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. stawki MTR w relacjach jedynie z niektórymi podmiotami, lub też uzależniają wdrożenie nowych stawek MTR od wprowadzenia określonych dodatkowych klauzul, różnych w stosunku do różnych kontrahentów. Prezes UKE wskazuje, iż takie działanie może zostać uznane za naruszające ciążący na operatorach sieci ruchomych obowiązek równego traktowania.

W przypadku dalszego niewykonywania przez operatorów sieci ruchomych obowiązków regulacyjnych wynikających z decyzji SMP, w tym obowiązku wdrożenia od dnia 1 lipca 2013 r. w relacji z innymi operatorami świadczącymi usługi telekomunikacyjne na obszarze Unii Europejskiej kolejnej obniżki stawek MTR do poziomu określonego w decyzjach SMP, Prezes UKE uprawniony będzie do wszczęcia przewidzianych przepisami prawa procedur kontrolnych w tym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że regulacje wynikające z decyzji SMP nie wywierają skutków prawnych pomiędzy zobowiązanymi operatorami sieci ruchomych a operatorami spoza Unii Europejskiej.

Prezes UKE przypomina, iż procedowanie przez Prezesa UKE postępowań dotyczących indywidualnych sporów międzyoperatorskich w zakresie wdrożenia stawek MTR wynikających z decyzji SMP nie zwalnia poszczególnych operatorów z odpowiedzialności za brak realizacji poszczególnych obowiązków regulacyjnych (w tym obowiązku stosowania stawki MTR w określonej wysokości).

Źródło: UKE