"Banki prognozują, iż przedsiębiorstwa będą inwestowały w swój rozwój i w związku z tym ich należności wobec banków wzrosną o 19%. Przy czym planowany jest wzrost o 25% portfela należności od dużych przedsiębiorstw oraz wzrost o 15% portfela należności od małych i średnich przedsiębiorstw" - głosi komunikat Komisji.

Jednocześnie banki przewidują wzrost portfela należności od gospodarstw domowych o 4%.

"W ramach tego portfela planowany jest niewielki wzrost (o 2%) kredytów mieszkaniowych (wzrost portfela kredytów mieszkaniowych udzielanych w złotych o 13%, przy jednoczesnym spadku portfela kredytów udzielanych w walucie obcej o 7%) i wzrost kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych o 8%" - czytamy dalej.

Jakość portfela należności od przedsiębiorstw i od gospodarstw domowych według przewidywań banków ma się kształtować na podobnym poziomie jak na koniec 2012 roku, podała KNF. Podkreśla przy tym, że jakość portfela należności w ub.r. pogorszyła się silniej niż planowano (z 10,6% na koniec 2011 roku do 12,1% na koniec 2012 roku wobec planowanego poziomu 11,0%).

"Planowany jest znaczący wzrost bazy depozytowej pozyskiwanej od przedsiębiorstw (o 15%). Banki planują, że depozyty gospodarstw domowych wzrosną o 7%. Banki planują również wzrost bazy depozytowej pozyskiwanej od sektora finansowego (o 5%) oraz będą zwiększać swoje finansowanie zaciągając kredyty wobec sektora finansowego (wzrost o 4%)" - podano także w materiale.

W ub.r. banki planowały zmniejszyć finansowanie od podmiotów sektora finansowego o 5%, a faktycznie to finansowanie zmniejszyło się o 2%.

"Biorąc pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną oraz ujemny przyrost bazy depozytowej od przedsiębiorstw w 2012 roku, plany banków odnośnie wzrostu tego portfela w 2013 roku mogą zostać nie w pełni zrealizowane we wszystkich bankach" - zaznacza Komisja.

KNF podkreśla również, że ankietowane banku planują spadek bilansowego finansowania otrzymywanego od podmiotów powiązanych o 7,5%.

"Dotychczasowe i planowane zmniejszenie finansowania od podmiotów powiązanych jest wynikiem m. in. rekomendowanej przez UKNF dywersyfikacji źródeł finansowania oraz w dużym stopniu wygaszania starego portfela kredytowego głównie we frankach szwajcarskich, a co za tym idzie powolnego spadku finansowania tego portfela" - tłumaczy Komisja. 

Podkreśla przy tym, że "działania UKNF zmierzają jednocześnie w kierunku wydłużania terminów zapadalności pasywów sektora bankowego w celu dostosowania do struktury terminowej aktywów".

Ankieta dotycząca planów finansowych banków na 2013 roku została skierowana do 43 krajowych banków komercyjnych, których łączny udział w aktywach sektora wyniósł 92% na koniec 2012 roku.