Telekomunikacja Polska (TPSA) zawarła umowy z Grupą France Telecom na pokrycie potrzeb finansowych działalności grupy kapitałowej, podała spółka w komunikacie.

Zawarto umowę o kredyt odnawialny z Atlas Services Belgium, jednostką zależną od France Telecom SA, do kwoty 250 mln euro (dostępna w euro lub PLN) na okres 3 lat, tj. do 31marca 2016 roku, a także umowę o kredyt terminowy z Atlas Services Belgium do kwoty 400 mln euro z datą spłaty kredytu do 31 marca 2016 roku".

Ponadto zawarto umowę scentralizowanego zarządzania płynnością z France Telecom SA (ang. cash - pool), umożliwiającą Orange Polska inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom. W ramach cash-pool Orange Polska będzie miała również dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu do 1,75 mld zł.

Jednocześnie zawarto umowę z France Telecom SA umożliwiającą dokonywanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe związane z otrzymanym finansowaniem w euro.

"Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach określone zostały w oparciu o warunki rynkowe. Oprocentowanie wykorzystanych kwot oparte będzie na stawce WIBOR lub EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o określoną w umowach marżę. Umowy nie są zabezpieczone na aktywach spółki i stanowią równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych TP SA z tytułu kredytów lub emitowanych papierów dłużnych" – czytamy dalej.

France Telecom jest akcjonariuszem TPSA, posiadającym akcje spółki stanowiące 49,79% kapitału zakładowego i głosów na WZ.