Przedsiębiorstwa oczekują poprawy koniunktury dopiero w II półroczu br., zał w II kw. br. koniunktura może się jeszcze według nich nieznacznie osłabić, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w marcu wśród 1305 firm.

"W I kw. br. odnotowano słabe oznaki poprawy niektórych wskaźników cząstkowych, w tym bariery popytu i ocen płynności, jednak na razie nie przełożyły się one na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa dalszemu niewielkiemu pogorszeniu" - czytamy w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013 roku"

"W II kw. br. koniunktura może się jeszcze nieznacznie osłabić. Przedsiębiorstwa oczekują poprawy sytuacji dopiero w II półroczu br. Analiza oczekiwań w dłuższym okresie niż kolejny kwartał jest nieco bardziej optymistyczna niż trzy miesiące wcześniej i pozwala sądzić, że gospodarka zbliża się do punktu zwrotnego cyklu" - czytamy dalej.

Coraz więcej przedsiębiorstw zakłada taki scenariusz, choć jednocześnie zwiększa się również poczucie niepewności w odniesieniu do otoczenia w jakim działają, co każe patrzeć na te prognozy z dużą dozą ostrożności, podkreśla bank centralny.

"Niepewność warunków działania może być związana zarówno z bliskością okresu przełomu, jak i z zawirowaniami na rynkach światowych. Przedsiębiorstwa działające w warunkach niepewności mogą wstrzymywać się z rozpoczęciem projektów inwestycyjnych i podejmować nieuzasadnione kondycją firmy cięcia wydatków, w tym co istotne z punktu widzenia wpływu na koniunkturę, kosztów pracy. Tego typu polityka może hamować ożywienie gospodarcze" - zauważono w materiale.

W I kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa lepiej niż w poprzednim kwartale oceniły rynek zbytu dla swoich produktów i usług. Widoczne było to zarówno w postaci osłabienia bariery popytowej, jak i wzrostu stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.

"Dalszej poprawy perspektyw sprzedaży oczekują przede wszystkim eksporterzy, w tym szczególnie firmy z wysokim udziałem eksportu w przychodach, gdzie również prognozy na II kw. br. sugerują wzrost popytu oraz produkcji. Natomiast prognozy sprzedaży na rynku krajowym pogorszyły się" - podał NBP.

Nieeksporterzy coraz częściej informują również o rosnących zapasach produktów gotowych. Ostatecznie zanotowano dalszy spadek prognoz popytu ogółem na II kw. br., podobnie obniżyły się też prognozy nowych zamówień oraz w konsekwencji tego również prognozy produkcji ogółem. Poza poprawą po stronie popytu zagranicznego grupa eksporterów odnotowała również silniejszą niż firmy sprzedające w kraju poprawę wskaźnika marż na sprzedaży, co w efekcie przełożyło się na poprawę ogólnej kondycji ekonomicznej tej grupy. Firmy eksportujące (w tym w większości firmy przetwórcze) były tym samym jedną z nielicznych grup przedsiębiorstw, które w I kw. lepiej oceniły swoją kondycję ekonomiczną, zauważa bank centralny.

Pesymizm prognoz popytu przełożył się na plany zatrudnienia i płac - odnotowano kolejny już spadek odsetka firm zwiększających liczbę etatów. Podobnie, należy liczyć się z utrzymaniem się niskiej dynamiki płac. Jak podkreślono, udział przedsiębiorstw planujących podwyżki wynagrodzeń zmniejszył się, a w przedsiębiorstwach zwiększających płace średnia zakładana podwyżka wyniesie niespełna 4%, co jest nominalnie jednym z najniższych historycznie wzrostów.

"Można oczekiwać dalszego spadku inflacji w II kw. br. W opinii ankietowanych obniżyć powinna się zarówno inflacja produkcji przemysłowej, jak i inflacja dóbr konsumpcyjnych. Odsetek firm planujących podwyżki cen maleje konsekwentnie od pięciu kwartałów" - konkluduje NBP.