Zysk netto brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 3,48 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5% w skali roku.

Wynik z odsetek wyniósł  5,41 mld zł na koniec lutego, co oznacza spadek o 10,8% w skali roku, zaś wynik z prowizji sięgnął 2,23 mld zł  tj. spadł o 3,2% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej spadł o 7,8% skali roku do 8,99 mld zł. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 0,5% do 3,48 mld zł na koniec lutego.

Koszty działalności banków spadły o 3,8% r/r do 4,44 mld zł.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 943 mln zł na koniec lutego, co oznacza spadek o 15,7% w skali roku.  

Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,17% na koniec lutego wobec 13,38% rok wcześniej. Współczynnik Tier I wzrósł do 13,67% na koniec lutego br. wobec 12,01% rok wcześniej.