Większość Polaków popiera zwiększenie kontroli nad budżetami państw strefy euro przez instytucje unijne. Jednocześnie niemal co drugi obywatel RP (45%) popiera ratyfikację przez Polskę paktu fiskalnego. To wynik badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Akceptacja rozwiązań mających na celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w krajach strefy euro przeważa nieomal we wszystkich analizowanych przez CBOS grupach. Największe poparcie dla paktu fiskalnego wyrażają zwolennicy członkostwa Polski w UE.

Są nimi osoby z wykształceniem wyższym (57%), zarabiające więcej niż 1500zł miesięcznie (56%), a także zadowolone ze swoich warunków materialnych (57%). Najrzadziej za ratyfikacją paktu fiskalnego opowiadają sie ludzie starsi: powyżej 65 roku życia (35%), osoby z wykształceniem podstawowym (37%) i ludzie uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (24%).

Za ratyfikacją paktu fiskalnego opowiadali się najczęściej wyborcy Platformy Obywatelskiej, a także co drugi zwolennik Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości przeważa sprzeciw wobec założeń paktu.

Zgodnie z wynikami, jakie otrzymał CBOS, to kryzys w strefie euro przyczynił się dostrzegania potrzeby wzmocnienia kontroli nad finansami państw eurolandu. Polacy równocześnie zgadzają się, by Unia mogła nakładać kary za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. CBOS odnotował jednak, że poparcie dla rozwiązań zawartych w pakcie fiskalnym zmalało w porównaniu do zeszłego roku.

Z przeprowadzonych przez CBOS badań wynika także, że sytuacja w strefie euro nadal budzi niepewność Polaków. Blisko co trzeci badany (32%) sądzi, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się lub nawet rozpadnie. Praktycznie tyle samo osób (31%) przewiduje, że będzie zachowane status quo - żadne państwo nie przystąpi do strefy euro ani z niej nie wystąpi. Nieco więcej niż co piąty ankietowany (22%) spodziewa się rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego 2013 roku na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.