NWZ wprowadziło m.in. następujący zapis do statutu spółki: "Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Upoważnienie zarządu wygasa z dniem 31 grudnia 2015 roku (kapitał docelowy)".

Akcjonariusze postanowili także, że za zgodą rady nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego.

W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, zarząd został upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych. Jeden warrant będzie uprawniał do zapisu na jedną akcję spółki, podano także.

"Udzielenie zarządowi upoważnienia, określonego w §1 niniejszej uchwały, umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi spółki i spodziewanym, szacowanym przez zarząd, zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat " - czytamy w uchwale NWZ.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji zarząd dostrzega potrzebę posiadania instytucji umożliwiającej mu skrócenie skomplikowanego i czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej, podkreślono.

"Kapitał docelowy umożliwi zarządowi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z poprawą płynności finansowej spółki oraz jej restrukturyzacją, zwłaszcza w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego " - czytamy dalej w dokumencie.

Na początku stycznia spółka skierowała do banków będących największymi jej wierzycielami zmodyfikowane propozycje układowe. Bomi chce spłacić drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości, zaś pozostałym proponuje redukcję spłaty zobowiązań o 60%.

Bomi S.A. jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu sieciami handlowymi sklepów średniopowierzchniowych w standardach supermarketów i delikatesów. Sklepy te skupione są pod markami Bomi i Rast. Przychody spółki w 2011 r, wyniosły 1,42 mld zł.