UE11 to grupa krajów, na którą składa się 10 krajów Unii – Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia – oraz Chorwacja, która wkrótce zostanie członkiem UE.

„Recesja w strefie Euro nadal osłabia wyniki gospodarcze krajów UE11” - mówi Gallina Vincelette, starszy ekonomista Banku Światowego, główna autorka raportu - „Obecnie oczekuje się, że wzrost gospodarczy w roku 2012 będzie słabszy od przewidywanego w prognozach sprzed sześciu miesięcy i wyniesie średnio około 1 proc. W roku 2013 oczekujemy, że nastąpi lekkie ożywienie, do poziomu 1.3 proc. W sytuacji zwiększonej niepewności, nawet tak skromny wzrost gospodarczy zakłada, że polityka przyjęta dla strefy euro zostanie pomyślnie wdrożona, by uniknąć znaczącego pogorszenia sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.”

Zalecane ostrożność i reformy

Aby chronić wzrost i przyspieszyć jego tempo, raport rekomenduje wprowadzenie dwóch kierunków zdecydowanej polityki gospodarczej. Po pierwsze, należy zachować ostrożne stanowisko w zakresie polityki makroekonomicznej, aby wzmacniać zaufanie rynków finansowych. Po drugie, średnioterminowy potencjał wzrostu gospodarczego krajów UE11 może być zrealizowany tylko pod warunkiem usunięcia strukturalnych barier działalności gospodarczej.

”Kluczowe znaczenie mają reformy zarówno rynku produktów, jak i rynku pracy. Pozwolą one na poprawę produktywności i konkurencyjności krajów UE11” - mówi Yvonne Tsikata, dyrektor Banku Światowego ds. zwalczania ubóstwa i zarządzania gospodarką w regionie Europy i Azji Środkowej –„Uproszczenie regulacji biznesu, usprawnienie realizacji usług publicznych a także ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nadużyciami w postaci wykorzystywania majątku firmy do osiągania osobistych korzyści – to obszary, w których pewne kraje EU11 mogłyby wprowadzić reformy aby stymulować rozwój sektora prywatnego, ułatwiać przyciąganie inwestycji i prowadzenie działalności gospodarczej.”

Report rekomenduje również zwiększenie bodźców w zakresie mobilności siły roboczej, równoważenia finansów publicznych, adaptowania systemów zabezpieczenia społecznego do zmieniających się warunków demograficznych, a także do harmonizacji regulacji transgranicznej. Podjęcie takich środków pomoże w łagodzeniu zagrożeń demograficznych i przyniesie znaczącą poprawę w obszarze konwergencji dochodów z pozostałymi krajami UE.

Nie tylko dywersyfikacja rynków

Umiarkowany wzrost, odnotowany w krajach UE11 w roku 2012, opierał się na kilku czynnikach. Po pierwsze, zdolności tych krajów do dywersyfikacji rynków i zwiększania udziału rynków pozaeuropejskich w eksporcie pomogły w uzyskaniu korzystniejszego bilansu handlowego. Po drugie, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) utrzymywał się na stabilnym poziomie, dzięki czemu kraje UE11 utrzymały swoją pozycję atrakcyjnych dla inwestycji obszarów. Po trzecie, zaufanie sektora finansowego w krajach UE11 zaczęło przynosić zyski, wspierane dodatkowo przez ciągłe wysiłki instytucji regulacyjnych na rzecz zapewnienia stabilności systemu finansowego. Po czwarte, w drugiej połowie 2012 r. kraje UE11 korzystały z rynków finansowych po rekordowo niskich cenach, ze względu na poprawę warunków wewnętrznych oraz częściowe uspokojenie rynków finansowych.