Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2012 roku powziął wiadomość o tym, iż agencja ratingowa Standard and Poor's ("S&P", "Agencja") dokonała obniżenia oceny kredytowej PGNiG z "BBB" na "BBB-" z perspektywą stabilną.

W opinii S&P's Spółka poniosła niespotykane dotąd straty na obrocie gazem spowodowane brakiem zgody organu regulacyjnego na odpowiednio szybkie uwzględnienie znacznego wzrostu kosztów importowanego gazu w obowiązujących w 2012 roku cenach sprzedaży gazu w Polsce. Przepisy regulujące polski rynek gazu wydają się uniemożliwiać Spółce przenoszenie kosztu pozyskania gazu na odbiorców końcowych, co czyni wyniki Spółki wrażliwymi na zmienność cen surowców. Agencja zwraca uwagę, że w 2011 roku wskaźniki finansowe Spółki uległy pogorszeniu z powodu ujemnych marż na sprzedaży gazu oraz wysokich wydatków inwestycyjnych.

W opinii S&P podpisanie z OAO Gazprom/OOO "Gazprom eksport" aneksu do Kontraktu jamalskiego na dostawy gazu pozwoli Spółce uniknąć dalszych strat oraz ustabilizuje wyniki finansowe i wskaźniki kredytowe.

Agencja ocenia płynność PGNiG jako odpowiednią i nie przewiduje wystąpienia znaczących zmian w profilu ryzyka dla działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, stąd perspektywa stabilna ratingu.

Zarząd PGNiG ocenia sytuację płynnościową Spółki jako bezpieczną, a potrzeby finansowe Spółki w związku z realizacją programu inwestycyjnego w 2012 i 2013 roku jako zaspokojone, szczególnie po podpisaniu aneksu do Kontraktu jamalskiego skutkującego korzystniejszymi warunkami cenowymi w kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 157/2012.

Zarząd PGNiG podkreśla, iż utrzymanie solidnego ratingu inwestycyjnego jest ważne, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji oraz koszt finansowania tych inwestycji. W związku z tym Zarząd PGNiG oczekuje, iż odpowiednie decyzje związane z ceną paliwa gazowego, a także uruchomienie produkcji na nowych złożach poprawią wskaźniki finansowe Spółki, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na ocenę kredytową.

Równolegle Zarząd PGNiG, mając na celu poprawę sytuacji Spółki, rozpoczął działania restrukturyzacyjne, polegające na konsolidacji i optymalizacji aktywów w Grupie Kapitałowej PGNiG.