Po prawie sześciu godzinach dyskusji rząd przyjął, jak podkreśla komunikat, wstępnie, projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Przewiduje on mniejszy niż wcześniej zakładano wzrost PKB (2,2 proc) przy wzroście danin – akcyzy, podatków, a także likwidację ulg i zamrożenie płac sfery budżetowej. Pozwoli to na utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, który ma wynieść 35 mld zł.

Ten wstępny projekt zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Zgodnie z konstytucją, rząd musi złożyć do Sejmu projekt budżetu na następny rok najpóźniej do 30 września.

Deficyt budżetowy – 35,6 mld zł

Projekt budżetu państwa na 2013 r. zakłada, że dochody wyniosą 299.185. 300 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 334.787. 300 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 35.602.000 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 81.403.652 tys. zł tys. zł i wydatki – 75.249.104 tys. zł (nadwyżka to 6.154.548 tys. zł).

Wzrost PKB – 2,2 proc.

Prognoza dochodów na 2013 r. oparta jest na niższej niż w 2012 r. dynamice wzrostu PKB (2,2 proc. w porównaniu z 2,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc.

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto ponadto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych; średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).

Dochody gmin z CIT i PIT

W 2013 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,11 do 49,27 proc., w przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.

Likwidacja ulg i przywilejów podatkowych

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2013 r. będą to: ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych; włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; zakładany wzrost akcyzy na papierosy o 5 proc.; likwidacja ulgi internetowej (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.); zmiany dotyczące przyznawania ulgi na wychowywanie dzieci (oczekiwane skutki budżetowe w 2014 r.). Natomiast 2013 r. będzie pierwszym rokiem, w którym zostaną zaobserwowane skutki wprowadzenia ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Dochody podatkowe większe o 5,1 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 266.982.697 tys. zł, tj. o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:
• VAT – 126.414.509 tys. zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.),
• akcyza – 64.543.730 tys. zł (wzrost o 3,4 proc.),
• CIT – 29.638.450 tys. zł (wzrost o 11,3 proc.),
• PIT – 42.936.000 tys. zł (wzrost o 6,2 proc.);
• podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2.200.000 tys. zł (o 642.000 tys. zł więcej niż w 2012 r.)
Dochody niepodatkowe wyniosą 30.606.651 tys. zł. Będą to:
• dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku –5.860.010 tys. zł,
• dochody z cła – 2.001.000 tys. zł,
• wpłaty z zysku NBP – 401.900 tys. zł,
• opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe –19.960.479 tys. zł,
• wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.383.262 tys. zł,
Prognozuje się, że w 2013 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.595.952 tys. zł, tj. 0,1 proc. PKB

Wydatki budżetu państwa pod pełna kontrolą

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2013 r. zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową (chodzi o mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych).

Zamrożenie płac sfery budżetowej

Elementem wzmacniającym efekt tej reguły będzie utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce.

Wydatki na wojsko – 1,95 proc. PKB

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy;

Waloryzacja rent i emerytur – 4,4 proc.

Waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym ok. 104,4 proc.

Pozostałe wydatki budżetowe

Wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2013 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmująca skutki podwyżek dla nauczycieli z 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,8 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego.

Na wydatki złożą się:

• dotacje i subwencje – 156.826.139 tys. zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.487.927 tys. zł,
• wydatki bieżące jednostek budżetowych – 62.534.936 tys. zł,
• wydatki majątkowe – 16.616.001 tys. zł,
• obsługa długu Skarbu Państwa – 43.429.900 tys. zł,
• środki własne UE – 17.775.269 tys. zł;
• współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 13.117.128 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (46,8 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13 proc.).

Deficyt budżetu państwa- 35 mld zł

Przyjmuje się, że w 2013 r. deficyt budżetowy nie przekroczy 35,6 mld zł. Przy jego określaniu wzięto pod uwagę, że prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok dla UE są obecnie słabsze od formułowanych w tym roku na wiosnę, które były podstawą przygotowania „Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013”. W konsekwencji niższe niż zakładano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dochody budżetu państwa nie pozwalają na utrzymanie zakładanego wcześniej poziomu deficytu (32 mld zł).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w 2013 r. realizowanych ma być 56 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 10.006.360 tys. zł.