Nie zawsze kluczowe znaczenie ma realizacja inwestycji, dostęp do kapitału czy rynku zbytu. Niekiedy o sukcesie firmy decydują dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry, właściwe wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach, efektywna współpraca z ośrodkami naukowymi czy też umiejętność dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Nie bez znaczenia są też relacje z urzędami obsługującymi obywateli i przedsiębiorców – ich dostosowanie do potrzeb i oczekiwań.

Na poprawę sytuacji w tych obszarach przeznaczane są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Większość budżetu kierowana jest na konkretne projekty, które mają na celu niwelowanie wymienionych powyżej problemów za pomocą sprawdzonych już metod. Pewna pula środków jest również zarezerwowana na poszukiwanie nowych, jeszcze skuteczniejszych sposobów – są one opracowywane, testowane i upowszechniane w ramach projektów innowacyjnych.

Zrozumienie, na czym polega innowacyjność projektów realizowanych w ramach EFS, wymaga zagłębienia się w ich specyfikę. Z pozoru niczym się one nie różnią od tego, co już znamy. Szkolenia, warsztaty, doradztwo, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – co w tym nowatorskiego?

Problematyka, której dotyczą projekty standardowe i innowacyjne, jest podobna, ale sposób podejścia do ich rozwiązania jest inny – właśnie nowatorski. Tutaj można trochę poeksperymentować, wykorzystać znane już narzędzia w sposób inny niż zwykle – zmienić udział procentowy, jakość, podejście do tematu – wyjaśnia Anna Elżbieta Strzała z Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL.

Cechą szczególną projektów innowacyjnych jest to, że w wyniku ich realizacji powinna zostać wypracowana nowa metoda rozwiązania konkretnego problemu. Metoda ta powinna zostać zweryfikowana w procesie testowania, a końcowe efekty opisane w sposób umożliwiający zastosowanie jej na szeroką skalę.

Grupa testująca w tych projektach jest zazwyczaj nieduża – chodzi o to, żeby dokonać na podstawie reprezentatywnej próby wnikliwej analizy, zweryfikować pomysły i wypracować konkretne, ostateczne rozwiązania, na których będą mogli wzorować się inni. Dopuszczalna jest również taka możliwość, że w wyniku testów okaże się, że nowatorska metoda nie przynosi oczekiwanych efektów. W takich przypadkach nie kontynuuje się projektu – podkreśla Anna Elżbieta Strzała.

OPINIA

Maria Czerniecka, Polska Fundacja Przedsiębiorczości

W  projekcie RE:START grupa docelowa to osoby, które prowadziły kiedyś firmę, były zmuszone ją zlikwidować, a   teraz chcą spróbować sił w   biznesie po raz kolejny. Wszyscy, którzy do nas przychodzą, mają już własny pomysł i   koncepcję nowej działalności. My pomagamy tę wizję urealnić.

Na rynku nie było wcześniej wsparcia dla tej grupy. Chcemy wypracować metodę, która pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenia i pomoże uniknąć powielania błędów. Uczymy, że porażka też może być wartością, jeżeli wyciągnie się z niej odpowiednie wnioski. Stworzyliśmy w   tym celu grupę ekspertów udzielających indywidualnych konsultacji. Są wśród nich prawnicy, księgowi, specjaliści od pozyskiwania finansowania, rzecznicy patentowi, informatycy, eksperci od biznesplanów itp. Część usług świadczona jest nieodpłatnie. Bardzo ważną rolę odgrywają mentorzy. To osoby mające doświadczenie i   sukcesy w   biznesie, często właściciele sporych firm, którzy zaczynali od jednoosobowej działalności gospodarczej.