Komisja Europejskawydała zgodę na przejęcie kontroli nad Kredyt Bankiem przez Banco Santander, a tym samym przez Bank Zachodni WBK, podały banki w komunikatach.

"Komisja Europejska wydała decyzję o niewyrażeniu sprzeciwu co do przejęcia kontroli nad Kredyt Bankiem przez Banco Santander, a tym samym przez Bank Zachodni WBK oraz stwierdziła, że planowane przejęcie kontroli jest zgodne ze wspólnym rynkiem i z Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym" - podały oba banki w komunikatach.

Nadzwyczajne walne zgromadzenia Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku ma zdecydować 30 lipca o połączeniu. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK. NWZ zatwierdzi stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy banków. Za 100 akcji Kredyt Banku akcjonariuszom Kredyt Banku zostanie przyznanych 6,96 akcji połączeniowych, tj. za 1 akcję Kredyt Banku zostanie przyznanych 0,0696 akcji BZ WBK. W wyniku połączenia kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł do kwoty nie wyższej niż 935.450.890 zł poprzez emisję nie więcej niż 18.907.458 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku doprowadzi do powstania trzeciego co do wielkości pod względem wolumenów biznesowych (uwzględniających kredyty brutto, depozyty i fundusze inwestycyjne) banku w Polsce posiadającego udział w rynku bliski 10% (szacunek na podstawie danych KNF). W lutym KBC Bank NV oraz Banco Santander podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem połączenia Kredyt Banku i BZ WBK.

Po planowanym połączeniu i uzyskaniu zgody KNF, Santander obejmie około 76,5% akcji połączonego banku, a KBC około 16,4%. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1% akcji. Bank BZ WBK miał 314,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 270,22 mln zł zysku rok wcześniej. Kredyt Bank miał 56,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 134,02 mln zł zysku rok wcześniej.