"Postanawia się o połączeniu BZ WBK i Kredyt Banku poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku na rzecz BZ WBK w zamian za akcje, które BZ WBK wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia"- wynika z uchwał NWZ.

Akcjonariusze zatwierdzili stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy BZ WBK i Kredyt Banku. Za jedną akcę Kredyt Banku zostanie przyznanych 0,0696 akcji BZ WBK. "W związku z połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BZ WBK o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł do kwoty nie wyższej niż 935.450.890 zł poprzez emisję nie więcej niż 18.907.458 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł każda"- podano także.

BZ WBK złożył wcześniej w Komisji nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego, a także wniosek o rejestrację akcji połączeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wniosek do GPW o wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd BZ WBK spodziewa się zgody KNF na połączenie na jesieni tego roku.

Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku doprowadzi do powstania trzeciego co do wielkości pod względem wolumenów biznesowych (uwzględniających kredyty brutto, depozyty i fundusze inwestycyjne) banku w Polsce posiadającego udział w rynku bliski 10% (szacunek na podstawie danych KNF), a także solidny bilans oraz stabilne źródła finansowania i odpowiednią kapitalizację.

Połączony bank będzie działał pod firmą Bank Zachodni WBK, zaś pod koniec III kw. zapadnie decyzją w sprawie rebrandingu. Według wcześniejszych informacji, połączony bank będzie miał 900 placówek własnych i 100 partnerskich, zaś 40-50 placówek będzie relokowanych lub zamkniętych