Zwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zajmie się na posiedzeniu 27 czerwca uchwała o przeznaczeniu 36,51 mln zł z zysku za 2011 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,87 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Na kapitał rezerwowy proponuje się przeznaczyć 84,43 mln zł, zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 200 tys. zł, podano także.

Wcześniej rada nadzorcza GPW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok 2011, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 36,51 mln zł, stanowiącej 30,14% zysku netto za 2011 r.

Reklama

Kapitał GPW dzieli się na 41.972.000 akcji. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 121,15 mln zł zysku netto wobec 135,04 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW miała 33,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 38,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 63,94 mln zł wobec 69,16 mln zł rok wcześniej.