Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w I kwartale 2012 roku o 3,5 proc. rok do roku wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 3,5 proc. i po wzroście w IV kwartale 2011 roku o 4,3 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

GUS poinformował w komunikacie, że w I kwartale 2012 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc.

Natomiast PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Zdaniem Urzędu, w I kwartale 2012 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,8 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 1,2 pkt proc. (w tym 1,4 pkt proc. - wpływ spożycia indywidualnego), a akumulacji 1,6 pkt proc. (w tym wpływ popytu inwestycyjnego i wpływ zmiany zapasów wyniósł po 0,8 pkt proc.). Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB wyniósł 0,7 pkt proc.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2012 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,8 proc.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2012 r. wzrosła realnie o 0,6 proc. W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2012 r. wzrosła natomiast realnie o 1,5 proc.; wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2012 r. wzrosła realnie o 0,1 proc., a w handlu i naprawach - wzrosła o 0,9 proc.

Popyt krajowy w I kwartale 2012 r. wzrósł realnie o 0,8 proc. Spożycie ogółem w I kwartale 2012 r. wzrosło realnie o 0,5 proc., natomiast spożycie indywidualne - o 0,3 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2012 r. wzrosły realnie o 1,5 proc.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, była wyższa o 3,2 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 9,6 proc. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 5,5 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej o 6,4 proc.

W I kwartale 2012 r. zanotowano wzrost wartości dodanej w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku - o 0,2 proc.

Popyt krajowy w I kwartale 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, był wyższy o 2,7 proc. Spożycie ogółem w I kwartale 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, wzrosło o 1,3 proc.

W IV kwartale 2011 roku PKB wzrósł o 4,3 proc.