Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych w czerwcu licząc, że w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego, opublikowanego po posiedzeniu Rady.

Napływające w najbliższym czasie dane oraz lipcowa projekcja inflacji pozwolą ocenić RPP, czy podwyżki w kolejnych miesiącach będą zasadne.

Spowolnienie gospodarcze i poprzednia podwyżka stóp wyhamują inflację

"W ocenie Rady, w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, a także dokonane w tym i ubiegłym roku podwyższenie stóp procentowych NBP. Napływające dane, a także lipcowa projekcja makroekonomiczna NBP, umożliwią pełniejszą ocenę skali spowolnienia wzrostu gospodarczego i zmian poziomu inflacji w Polsce, a tym samym ocenę zasadności ewentualnego ponownego dostosowania stóp procentowych" - czytamy w komunikacie.

Gospodarki hamują

Rada zauważyła, że napływające dane sygnalizują stabilizację aktywności w gospodarce światowej na niskim poziomie. Stagnacji w strefie euro towarzyszy umiarkowany wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie aktywność gospodarcza w największych gospodarkach wschodzących nieznacznie się osłabiła.

Inflacja na świecie, pomimo pewnego obniżenia, pozostaje podwyższona. "Od ostatniego posiedzenia Rady pogorszyły się nastroje na międzynarodowych rynkach finansowych, co było głównie związane z nasileniem obaw o sytuację gospodarczą niektórych krajów strefy euro. Pogorszenie nastrojów przyczyniło się do deprecjacji kursów walut gospodarek wschodzących, w tym złotego, a także do obniżenia cen surowców na rynkach światowych" - czytamy dalej.

Polska gospodarka też spowalnia

Rada podkreśla, że w Polsce dane o PKB potwierdziły, że wzrost gospodarczy stopniowo się obniża. W I kw. br. stabilnemu wzrostowi konsumpcji towarzyszył wolniejszy niż w poprzednim kwartale wzrost inwestycji. Obniżyła się także dynamika polskiego eksportu oraz importu. Dane miesięczne o produkcji w przemyśle i budownictwie, a także o sprzedaży detalicznej w kwietniu wskazują na możliwość dalszego obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego.

"Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, w I kw. br. nadal rosła liczba pracujących w gospodarce. Mimo wzrostu liczby pracujących stopa bezrobocia była wyższa niż rok wcześniej, co wynikało ze zwiększenia się liczby osób aktywnych zawodowo.

W tym czasie wygrodzenia lekko w górę

Równocześnie przyspieszył nieco wzrost wynagrodzeń w gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw " - podano w dokumencie. RPP oceniła, że wzrost dynamiki wynagrodzeń w I kw. przy obniżeniu się dynamiki PKB wpłynął na wzrost dynamiki jednostkowych kosztów pracy. Kwietniowe dane dotyczące przedsiębiorstw wskazują jednak na obniżanie się dynamiki zatrudnienia oraz wynagrodzeń w tym sektorze. Rada podkreśliła również, że inflacja CPI wzrosła w kwietniu do 4,0%, pozostając wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Wzrosła również inflacja bazowa.

"W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, do czego będzie się przyczyniać wysoka dynamika cen administrowanych, a także niższy niż w ubiegłym roku poziom kursu złotego" - podsumowano w komunikacie. Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwał ingerencji w poziom stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu RPP.

Od maja 2012 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,75%.